Fagstoff

Det essensialistiske kulturbegrepet

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Multikulturelle ungdommer

Vi har sett på det beskrivende kulturbegrepet. Forskere som bekjenner seg til kultur som noe normativt, er stort sett enige om at vi kan avgrense kultur til et folk eller en gruppe som deler visse fellestrekk – en essens. Dette er trekk som de mener er så historisk stabile at de endres lite, som verdier, regler og normer som har vært holdt i hevd over lang tid. La oss se nærmere på hva dette innebærer, og underveis også gjøre oss kjent med noen flere kulturbegreper.

Det essensialistiske kulturbegrepet blir brukt som forklaring på at folk handler som de gjør. Dersom man ser på kultur som noe som kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk med rot i fortiden, vil man for eksempel kunne tale om norsk kultur, østlandskultur, ungdomskultur eller bedriftskultur. Man går ut fra at alle i en kultur deler en essens – nemlig felles verdier, regler og normer.

I Norge snakkes det ofte om at vi er blitt et flerkulturelt samfunn. Vi tenker da på at vi har mange mennesker med ulik bakgrunn, språk eller religion innenfor grensene våre. Hvert menneske blir oppfattet som en representant for en bestemt kultur ut fra tilknytningen de har til et større eller mindre fellesskap. La oss belyse det med ett eksempel:

Ahmed er 32 år og født i Norge av pakistanske foreldre. Han er muslim og bosatt på Fjell i Drammen. Essensialister vil da kunne se han som pakistaneren Ahmed, eller muslimen Ahmed ut fra at han har fått overlevert en tradisjon som er utviklet i fortiden og som er blitt tatt med til  Norge; pakistansk kultur og islamsk religion. Selv vil kanskje Ahmed se seg som en norsk 32-åring fra Fjell i Drammen.

Som vi ser, vil det ofte være stereotypier knyttet til en essensialistisk kulturforståelse, av typen: "Alle nordmenn er født med ski på beina." Kultur er altså noe som karakteriserer ei gruppe, en subkultur, det enkelte samfunnet eller nasjonen. Norsk kultur er ulik dansk og svensk kultur og vesentlig annerledes enn japansk kultur.

Begrepene delkulturer eller subkulturer (underkulturer) blir brukt om undergrupper av mer omfattende grupper. Et jentefotballag kan vi se på som en subkultur av skolekulturen, som igjen er en subkultur av ungdomskulturen. Dersom subkulturen er i motsetning til vertskulturen, blir den kalt en motkultur.

En dynamisk og konstruktivistisk kulturforståelse vil stå i motsetning til den beskrivende og essensialitiske kulturforståelsen. Det skal vi se nærmere på i neste artikkel.

 

Oppgaver

1. Vi har sett på hvordan vi kan oppfatte Ahmed fra Drammen som pakistaner og/eller muslim med en essensialistisk kulturforståelse. Lag lignende eksempler. I parentesene er det gitt forslag.

  • Kjønn (Menn er ... Kvinner er ...)
  • Nasjonaliteter (Svensker er ...)
  • En spesiell aldersgruppe (Ungdommer er ...)
  • En spesiell yrkesgruppe (Lærere er...)

2. Les artikkelen Hva er norsk kultur? om debatten om det er lusekofte eller mangfold som definerer norsk kultur. Er det et essensialistisk kulturbegrep man er på jakt etter? Hvem av samfunnsdebattantene er i så fall representanter for dette kulturbegrepet?