Fagstoff

Menneskene påvirker og endrer naturen

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kullgravemaskin fra Bulgaria

I dag lever det mer enn 7 milliarder mennesker på kloden. I de industrialiserte samfunnene raser flere og flere hjul rundt i stadig større fart. Bruk av kull, olje, gass, mineraler og andre typer naturressurser er økende. Dette fører til at likevekten i økosystemene blir forstyrret og endret. Også de store kretsløpene i naturen blir påvirket. I dag er menneskenes påvirkning på vårt felles livsmiljø mer omfattende enn noensinne.

.Lenke til interaktivitet.Bruk "Kart i skolen" til å se på virkningene av et oljeutslipp.  

 

effekten av overforenkling av miljøet.Lenke til simulering.Simulering og oppgaver: Effekten av overforenkling av miljøet.  

 

kostnader med industrialisert klobalisering.Lenke til simulering. Simulering og oppgaver: Kostnader ved industrialisert landbruk.   

 

landbruk og biologisk mangfold.Lenke til simulering.Simulering og oppgaver: Landbruk og biologisk mangfold.  

 

husholdninger påvirker miljøet.Lenke til simulering.Simulering og oppgaver: Husholdninger påvirker miljøet.  

Historisk tilbakeblikk

Steinaldermann. Tegning. Steinaldermannen påvirket naturen svært lite. 

I den første delen av vår historie levde vi mennesker av jakt, fiske, frukt, bær, røtter og annet som naturen ga. I denne perioden, som utgjør mer enn 90 prosent av vår historie, levde vår art i et balansert forhold til naturen. Våre forfedre høstet av det overskuddet som naturen ga, uten å gjøre store inngrep. Mennesket var en del av økosystemene og forandret ikke naturen mer enn de fleste andre arter.
Men for cirka 10 000 år siden lærte menneskene seg å dyrke jorda. Tilgangen på mat økte og ga grunnlag for befolkningsøkning, flere former for yrkesutøvelse og opprettelse av byer. Dette førte til at menneskenes forhold til naturen ble dramatisk endret. De første jordbrukskulturene påvirket og forandret natur og miljø i omgivelsene sine i en helt annen målestokk enn det forfedrene gjorde. Skoger og andre naturtyper måtte vike for jordbrukerne.

Industrialisering

Da industrialiseringen kom i gang på 1800-tallet, økte omfanget av naturinngrep. Arbeidet ble mekanisert, og maskiner erstattet menneskelig arbeidskraft. Uttak og bruk av naturressurser økte. Etter hvert som industrialiseringen grep om seg, økte behovet for råvarer og energi. Dette har ført til at stadig større naturområder er blitt påvirket og endret på en slik måte at vi snakker om miljøproblemer.

Teknologisk utvikling

Det har skjedd en sterk utvikling innenfor naturvitenskap og teknologi de siste 100 årene. Kunnskaper som er utviklet av naturvitenskapen, blir anvendt i teknologi til å framskaffe nye produkter og hjelpemidler. Etter den industrielle revolusjonen har det blitt utviklet mange typer maskiner, redskaper og andre hjelpemidler som utfører forskjellige arbeidsoppgaver svært raskt og effektivt. Dette har på mange måter vært positivt. Vi har fått mange hjelpemidler som gjør livet lettere, og som gir oss bedre livskvalitet. Det tunge kroppsarbeidet som våre forfedre måtte utføre, er i stor grad overtatt av maskiner. Mange arbeidsoperasjoner som både var helsefarlige og tidkrevende, blir i dag utført av maskiner. Takket være moderne teknologi kan vi både utforske verdensrommet, de store havdypene og jordas indre. Utviklingen har ikke minst ført til produksjon av store mengder produkter som vi kjøper, bruker og kaster i et stadig økende tempo. Men denne utviklingen har også ført til ødeleggelse i vårt livsmiljø.

Inngrep i naturen gir konsekvenser

De fleste inngrep i naturen påvirker økosystemene på en eller annen måte. Store anleggsmaskiner og hogstmaskiner kan i løpet av kort tid ødelegge skog med et biologisk mangfold som det har tatt tusenvis av år å utvikle. Dette skjer over hele kloden når vi skal ta ut naturressurser eller bygge byer, veier eller flyplasser. Verdenshistorien har mange eksempler på at menneskelig virksomhet har fått konsekvenser som ingen hadde forutsett.