Fagstoff

Etiske retningslinjer

Publisert: 25.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kunde med handleposer

Etiske retningslinjer kan hjelpe oss til å velge riktig handlemåte i ulike situasjoner. Mange bedrifter har etiske retningslinjer.

Næringslivets hovedorganisasjon. Logo.På hjemmesiden til Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, finner du mye nyttig om etikk og etiske retningslinjer.
Opphavsmann: NHO
   

 

 

EtikkbokEtiske retningslinjer må være klare og tydelige og lette å forstå.
Fotograf: Magnar Kirknes
  

 

 

JobbsamtaleLedelsen må følge opp og se til at retningslinjene blir praktisert! 

Hva er etiske retningslinjer?

Når vi vet hva etikk er, ser vi lett hva etiske retningslinjer er. Etiske retningslinjer er regler for hva som er riktig handlemåte (atferd) i forskjellige situasjoner.

Mange bedrifter har utarbeidet etiske retningslinjer for sine ansatte. I de etiske retningslinjene beskrives de forventningene bedriften har til medarbeidernes atferd.

Få og enkle regler

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) råder bedriftene til å ha få og enkle regler. Det er viktig at reglene er klare og tydelige, slik at de kan etterleves i praksis.

NHO sier at etiske retningslinjer må være:

  • enkle å forstå – de må være konkrete og trekke klare grenser som ikke krever juridisk kompetanse eller annen spesialkompetanse
  • relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringene og dilemmaene som kan oppstå
  • ha begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i

Tenk over
Hvis reglene blir for kompliserte og vi opplever at de ikke angår jobben vi skal gjøre, blir de ikke tatt hensyn til. Da kan de virke de mot sin hensikt. Regler som ikke blir fulgt opp, kan bidra til å skape og forsterke slappe holdninger og ukultur i en bedrift.

Er det nødvendig med etiske retningslinjer for bedriften?

Mange bedrifter har utformet noen grunnleggende verdier som skal prege kulturen i bedriften. Noen har kanskje en visjon som har sammenheng med disse verdiene. Det kan være nok, men det er mye mer krevende for medarbeidere selv å skulle tolke verdigrunnlaget i det daglige arbeidet. Etiske retningslinjer som alle i bedriften er kjent med, og som blir fulgt opp, kan gjøre det mye enklere å velge riktig handlemåte.

Et godt verktøy

Gode etiske retningslinjer kan være et godt verktøy. De viser hvilke forventninger bedriften har til medarbeidernes atferd. Da blir det enklere å diskutere forventningene og å reagere når retningslinjene ikke blir fulgt.

Med skriftlige etiske retningslinjer som alle i virksomheten kjenner, kan vi se hvordan den etiske praksisen utvikler seg. Etter en avtalt periode kan vi gjøre opp status i et «etisk regnskap». Først da begynner etiske spørsmål å bli engasjerende og forpliktende. Og vi kan arbeide videre med de områdene vi ikke er gode nok på

Ledere må gå foran med et godt eksempel, de må reagere på brudd og gi ros for god etisk atferd.