Fagstoff

Tilpasninger hos planter

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 02.08.2017
Kålsommerfugl larve

Planter har en rekke tilpasninger til landlivet som er felles. Det er imidlertid stor variasjon i livsbetingelser og miljøforhold ulike steder på jorda, og derfor har planter mange spesifikke tilpasninger til det konkrete fysiske miljøet de lever i, og til andre organismer som de dels er avhengige av, og dels må beskytte seg mot.

Faktorer som påvirker plantenes tilpasningPlanter må være tilpasset en rekke ytre faktorer. 

TyttebærMange lyngarter har blader som er tilpasset tørke, med innrullet bladkant og tykk kutikula. 

Rypebær på en rabbRypebær vokser på rabber i fjellet og er tilpasset sterk vind, frost og tørke.

Hva er en tilpasning?

En tilpasning er en egenskap som øker en organismes sjanse til å overleve og formere seg i det miljøet den lever i.

Arvelige tilpasninger kalles adapsjon og er et resultat av naturlig seleksjon. Ikke-arvelige, fysiologiske tilpasninger til endringer i miljøet gjennom livsløpet kalles akklimatisering (tilvenning). Selve evnen til å akklimatisere seg er gjerne arvelig og et resultat av naturlig seleksjon.

Alle trekk hos en organisme er ikke nødvendigvis tilpasninger. En art kan også være begrenset av sin evolusjonære historie og leve i et bestemt miljø fordi den mangler evnen til å tilpasse seg andre miljøer.

Tilpasninger til hva?

Alle organismer må forholde seg til en lang rekke ytre faktorer, både abiotiske (ikke-levende) og biotiske (levende). Lys, tilgang på næring, vann og karbondioksid er eksempler på abiotiske faktorer. Planteetere, sykdomsorganismer og andre arter som plantene enten konkurrerer med eller har nytte av, er eksempler på biotiske faktorer.

Generelle og spesielle tilpasninger

Ledningsvev, spalteåpninger og tørkebeskyttede sporer og pollen er tilpasninger til generelle utfordringer ved landlivet. Utviklingen av et ytre vokslag, kutikula, for å redusere fordampning fra overflaten er også en slik tilpasning som finnes hos de fleste landplanter. Tykkelsen på dette vokslaget varierer imidlertid; planter i tørre miljøer har gjerne et tykt vokslag, mens planter i fuktige miljøer gjerne har et tynnere lag eller mangler kutikula. Dette er spesielle tilpasninger til bestemte landmiljøer.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Praktisk stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff