Fagstoff

Bygg- og anleggsavfall og trevirke

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du litt om bygg- og anleggsavfall og om trevirke.

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall)

Anleggsarbeid
Fotograf: Thorfinn Bekkelund

Bygg- og anleggsavfall består av

  • bygnings- og rivingsavfall
  • anleggsavfall

Bygnings- og rivingsavfall omfatter i hovedsak metall, trevirke, glass og betongavfall. Slikt avfall kan inneholde store mengder miljøfarlige stoffer. Byggherrene må utarbeide særskilte avfallsplaner i samsvar med gjeldende regelverk.

Anleggsavfallet består i stor grad av løsmasser og sprengstein. Mye slikt avfall blir brukt som masse til nye veianlegg og som fyllmasse.

Trevirke

Utenom reglene om behandling av trevirke som er bygg- og anleggsavfall, finnes det ingen lover eller forskrifter som sikrer økt gjenvinning av trevirke. Det eksisterer heller ingen avtaler mellom myndighetene og bransjene om gjenvinning av trevirke. Avfallstrevirke blir i all hovedsak omdannet til flis og flisbriketter og brukt til brensel.