Fagstoff

Næringsavfall

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du at offentlige og private virksomheter selv har ansvar for å ta hånd om næringsavfallet sitt. Du lærer også litt om hvordan avfallet blir delt inn i fraksjoner.

Forurensningsloven § 27 definerer næringsavfall slik:

«Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.»

I tillegg sier § 32 i loven:

«Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.»

Næringsavfall Næringsavfall.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Næringsavfall omfatter en rekke avfallstyper. Noen fraksjoner leverer næringslivet til de kommunale innsamlingsordningene mot betaling. Andre fraksjoner leverer de til godkjente private innsamlere mot betaling. Innsamlerne transporterer og selger avfallet videre til behandlingsanleggene for avfallsfraksjonene.