Fagstoff

Husholdningsavfall

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du at kommunen har ansvar for husholdningsavfallet. Du lærer også hvilke avfallsfraksjoner det dreier seg om.

Kommunene har ansvaret for å samle inn og motta avfall fra husholdningene. Noen kommuner har dannet kommunale eller interkommunale avfallsselskap som tar hånd om avfallet. Du lærer også litt om hvor avfallet blir delt inn i fraksjoner.

Kommunene bestemmer selv hvilke avfallstyper de vil kildesortere. De bestemmer også hvor husholdningene skal levere avfallet (hjemme eller på et returpunkt).

Husholdningene betaler årlig en renovasjonsavgift til kommunene. Denne avgiften skal dekke kostnadene kommunene har med å samle inn og behandle avfallet. I noen kommuner inkluderer renovasjonsavgiften levering på gjenvinningsstasjoner, andre steder må husholdningene betale en tilleggsavgift for dette.

HusholdningsavfallOversikt over de vanligste fraksjonene av husholdningsavfall.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Restavfallskategorien varierer med hvor langt hver enkelt kommune er kommet i utbyggingen av innsamlings- og behandlingsordningene sine.