Fagstoff

Hovedinndelinger av avfall

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du hvordan vi klassifiserer avfallet i hovedgrupper ut fra ulike formål.

Forurensningslovens avfallstyper

Ut fra juridiske formål skiller forurensningsloven mellom tre hovedkategorier: husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.

Forurensningsloven § 27 definerer begrepet avfall og de tre hovedkategoriene slik:

Avfall

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Husholdningsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Næringsavfall

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Spesialavfall

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

 Tabell:  Avfallsdefinisjoner i forurensningsloven § 27

 

Emballasje- og produktavfall

Vi skiller også mellom emballasje- og produktavfall:

Emballasjeavfall

Glass-, plast-, fiber- og metallemballasje. Vi emballerer varer i flere nivåer. For eksempel emballerer dagligvarebransjen på F-pak-, D-pak- og T-pak-nivå.  

Produktavfall

Et produkt som er kassert.

 Tabell:  Emballasje- og produktavfall

 

Avfallsforskriften og den europeiske avfallslisten (EAL)

EUs regler for avfallsbehandling er innarbeidet i norsk lov gjennom avfallsforskriften. Denne forskriften fastsetter regler for følgende avfallskategorier:

Kapittel

Avfallsfraksjon

1

kasserte elektriske og elektroniske produkter 

2

miljøskadelige batterier 

4

kasserte kjøretøy 

5

kasserte dekk 

6

emballasje til drikkevarer 

11

farlig avfall 

Tabell:  Regler for visse avfallstyper i avfallsforskriften

 

Farlig avfall omfatter en lang rekke stoffer og stoffblandinger. Hva som regnes som farlig avfall, framgår av vedlegg 1 til kapittel 11 i avfallsforskriften. Vedlegget inneholder Den europeiske avfallslisten (EAL), som grupperer avfall i 20 avfallsgrupper. 

Avfallslisten inneholder både farlige avfallstyper og ikke-farlige avfallstyper. De farlige avfallstypene er angitt med en stjerne i listen. Totalt er cirka 850 avfallstyper listet opp i EAL. Antall avfallstyper som var definert som farlig avfall, var per juni 2012 cirka 420. En oppdatert EAL publiseres med ujevne mellomrom.