Fagstoff

Registrering av betalingstransaksjoner

Publisert: 11.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Billettmaskin

Her lærer du at loven stiller krav til hvilken informasjon en faktura, en betalingskvittering eller en billett skal inneholde.

Hver gang en kunde kjøper transport, må vi registrere salget. Reglene om dette finner vi i bokføringsloven. Vi må gi kunden en kvittering, som vi enten må skrive for hånd eller ved hjelp av en utskriftsterminal. Alle billettmaskiner fungerer i dag som utskriftsterminaler.

Bokføringsforskriften § 5-1 stiller følgende krav til innholdet i et salgsdokument (for eksempel en faktura eller en kvittering):

 

Dokumentasjon ved salg av varer og tjenester skal minst inneholde

  • nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
  • angivelse av partene
  • ytelsens art og omfang
  • tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  • vederlag og betalingsforfall
  • eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift

 

Ved kollektivtransport registrerer vi normalt ikke kjøperen med navn. Billetten vi utsteder, er imidlertid den reisendes kvittering på at han eller hun har betalt. Om en reisende betaler og glemmer å ta med seg billetten sin, må du sørge for at passasjeren får den med seg, ellers kan passasjeren bli ilagt en kontrollavgift på flere hundre kroner ved billettkontroll. Samtidig er det slik at vilkårene ved kjøp av en kollektivreise framgår av transportselskapenes transportvilkår og ikke av salgsdokumentene (billettene).

I 2012 var merverdiavgiftssatsene 25 % for godstransporttjenester og 8 % for persontransporttjenester.