Fagstoff

Plantehormoner

Publisert: 21.01.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Utvikling fra frø til plante

Planters vekst og utvikling er påvirket og begrenset av både genene og miljøet. For fastsittende planter er det særlig viktig å kunne tilpasse seg ulike miljøforhold gjennom livsløpet for å utnytte disse best mulig. Plantehormoner bidrar til å oversette slike ytre stimuli til indre responser i planten. Plantehormoner fungerer også som plantens indre kommunikasjonssystem.

Kjemisk struktur til gibberellinPlantehormoner er kjemiske signalstoffer som påvirker fysiologiske prosesser hos plantene, selv ved lave konsentrasjoner. Figuren illustrerer den kjemiske strukturen til et gibberellin-hormon. 

Gran med toppskuddsdominansAuxin er et hormon det produseres rikelig av i toppskuddets vekstvev, og dette hemmer sideskuddenes vekst så lenge toppskuddet er friskt og aktivt. Dette kalles apikal dominans (toppskudd-dominans). Sideskuddene utvikles først når toppskuddet har vokst noe. 

Steinfrie druerPlantehormonet gibberellin benyttes til druer, både for vekst og dannelse av frukter uten frø. 

Tørket plante fra gresskarfamilienEtter uker uten regn makter ikke røttene å erstatte vanntapet gjennom spalteåpningene. Gresskarplantens eneste forsvar er da å lukke spalteåpningene. Dette styres av hormonet abscisinsyre. 

Modne og umodne tomaterModne tomater skiller ut gassen etylen, som blant annet fremskynder modning hos umodne frukter i nærheten.

Hva er et plantehormon?

Et plantehormon er et organisk stoff som finnes naturlig i planten, og som selv ved lave konsentrasjoner påvirker vekst og utvikling. Plantehormoner lages i hele planten, spesielt i vekstsoner (meristemer) og i ungt vev i utvikling, og ikke i egne kjertler som hos dyr. Plantehormonene virker vanligvis andre steder enn der de blir laget, og de blir transportert i ledningsvevet eller fra celle til celle.

Plantehormonene koordinerer plantens respons på ulike stimuli. Auxiner, gibberelliner, cytokininer, abscisinsyre og etylen er de mest kjente plantehormonene.

Hvordan virker plantehormoner?

Det er flere stimuli som påvirker plantehormonenes konsentrasjon og transportretning. Plantehormonene binder seg til reseptorer i målcellene. Denne bindingen aktiverer eller deaktiverer gener og fører dermed til stimulering eller hemming av vekst.
Det samme hormonet kan gi ulike effekter avhengig av plante, plantedel og plantens utviklingsstadium. Mange plantehormoner utløser dessuten lignende responser. Hormonene virker ofte sammen, og responsen er avhengig av mengdeforholdet mellom stoffene.

Auxiner

Auxiner er en stor og viktig gruppe plantehormoner med mange virkninger. De stimulerer vekst ved å fremme cellenes lengdevekst og delvis også celledeling. Auxin er spesielt kjent for å styre Sammenhengen mellom fototropisme og auxin planters  vekstbevegelser mot lyset (fototropisme). Dette skyldes at auxin   beveger seg over til skyggesiden slik at skuddet vokser raskere her. Auxin er også viktig for dannelsen av røtter og ledningsvev, og for normal frø- og fruktutvikling.

Gibberelliner

Gibberreliner gir økt strekningsvekst av stengler. Hormonet stimulerer både til celledeling og til at cellene strekker seg. Plantesorter med dvergvekst har redusert evne til å produsere hormonet. Gibberellin fremmer også frøspiring, blomstring og dannelse av frukter uten frø, og det forsinker aldring og løvfelling.

Cytokininer

Cytokininer er først og fremst kjent for å stimulere celledeling. Siden cytokinin også hemmer aldring, kalles det "ungdomshormonet". Hormonet virker ofte sammen med auxin, blant annet når det gjelder kontroll av toppskudd-dominans ved at cytokinin fremmer vekst av sideknopper. I likhet med flere andre hormoner fremmer også cytokinin dannelse av frukter uten frø og bryter frøhvile.

Abscisinsyre

Abscisinsyre er et veksthemmende plantehormon som hovedsakelig virker ved å hemme de andre hormonene. Abscisinsyre dannes når planten utsettes for ulike typer stress, blant annet tørkestress. Hormonet fremkaller frøhvile og knopphvile og fremmer derfor en dvaletilstand i planten ved ugunstige miljøforhold. Abscisinsyre er også involvert i åpning og lukking av spalteåpninger. Frø som mangler evnen til å lage abscisinsyre, spirer på morplanten (vivipari).

Etylen

Etylen kalles "aldringshormonet" og fremmer aldring av organer som blad og blomst. Det er viktig for fruktmodning og bladfelling, og det hemmer rot- og lengdevekst.

Etylen er, i motsetning til de andre plantehormonene, en gass, og kan derfor diffundere gjennom lufta og påvirke planter i nærheten. Etylen sørger for at spirende frø har en kort og tykk kimstengel som er tydelig bøyd i spissen. Dette hjelper frøplanten å bryte gjennom jorda. Etylen produseres også ved stress og er viktig for plantens respons på mekanisk skade og sykdomsangrep.

Andre plantehormonerDet finnes mange andre hormonelle stoffer som er involvert i planters vekst og utvikling, og det oppdages stadig nye. Brassinosteroider påvirker både cellestrekning og celledeling i tillegg til aldring. Jasmonat og salicylsyre er viktige i plantens forsvar mot skader fra planteetere og sykdomsfremkallende organsimer. Jasmonat hemmer vekst og fremskynder aldring. Salicylsyre hindrer sykdomsspredning ved å sørge for kontrollert celledød i infiserte vev og ved å gi signal til andre deler av planten som da kan beskytte seg bedre.   

Syntetiske plantehormoner og kommersiell bruk

Syntetiske plantehormoner brukes i landbruks- og hagesammenheng.

  

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Fagstoff