Fagstoff

Kommunikasjon med forsikringsselskap

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Radiomast

Både kjøretøy og last er normalt forsikret under transport. Her lærer du hvordan du bør kommunisere med forsikringsselskapene.

Kontakt forsikringsselskapet så fort som muligKontakt forsikringsselskapet så fort som mulig.
Fotograf: Ola Matsson
 

 

 

 


Europeisk skademeldingsskjema. Klikk på bildet, så kan du tydeligere lese skjemaetEuropeisk skademeldingsskjema. Klikk på bildet, så kan du tydeligere lese skjemaet. 

Heldigvis skjer ulykker sjelden, men når de skjer, skal forsikringsselskapene ha melding.

Partene i en forsikringsavtale er forsikringsselskapet på den ene siden og forsikringstakeren på den andre siden. Forsikringsavtaler inneholder mange paragrafer som regulerer partenes rettigheter og plikter. I forsikringsavtalene står det alltid at forsikringstakeren plikter å varsle forsikringsselskapet «uten ugrunnet opphold», og det vil si så snart som overhodet mulig etter at en forsikringsskade har inntruffet.

Grunnen er at forsikringsselskapet skal ha mulighet til å taksere skaden. Om en bergingsbil kommer til og starter berging, kan ytterligere skade bli påført både kjøretøy og gods. Da kan forsikringsselskapet beregne en avkortingsfaktor slik at du ikke får erstattet den virkelige skaden, men bare en del av den. Husk derfor å ha med deg telefonnummeret til forsikringsselskapet ditt under transport, slik at du kan varsle forsikringsselskapet umiddelbart ved et eventuelt uhell med materiell skade.

Ved kjøretøyskade på motparts bil plikter du å fylle ut Europeisk skademelding. Feltene du krysser av i på skjemaets førsteside, avgjør skyldspørsmålet og dermed hvilken part som skal betale erstatning. Om du mener at motparten har skyld, kan du gi tilleggsforklaring på skademeldingsskjemaets bakside. Husk alltid å ha med deg Europeisk skademelding når du kjører. Om du mangler skademeldingsskjemaet, kan du spørre på en bensinstasjon, der har de ofte skjemaer liggende.