Fagstoff

EUs oppbygning

Publisert: 31.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Europaparlamentet i Brussel

EUs hovedkvarter ligger i Brussel i Belgia. I tillegg er deler av EU-byråkratiet lagt til Strasbourg i Frankrike og til Luxembourg. EU er i seg selv en av verdens største og viktigste institusjoner. Men i tillegg består unionen av fem indre institusjoner, som all virksomhet kretser rundt.

 

Europaparlamentet. Foto.Europaparlamentet i Strasbourg 

 

EU-domstolen

EUs domstol ble opprettet allerede i 1952 i Luxembourg. Domstolen består av en dommer fra hvert EU-land og ni generaladvokater. Den har til oppgave å sørge for at EUs lover tolkes og anvendes likedan i alle EU-landene. Domstolen er EUs øverste instans og kan dømme enkelpersoner, bedrifter og land.

 


Juncker. Foto.Jean-Claude Juncker er president for Europakommisjonen.

Det europeiske råd

Det europeiske råd er EUs øverste politiske organ. Det består av stats- og regjeringssjefene fra alle EU-landene, foruten presidentene i Europakommisjonen og Europaparlamentet. Rådet møtes fire ganger i året for å drøfte overordnede politiske spørsmål og EUs utvikling (EU-toppmøtene). Toppmøtene holdes vanligvis i Brussel. Fra 1. desember 2014 er Polens tidligere statsminister Donald Tusk president for rådet. Han er valgt av EUs stats- og regjeringssjefer.

Det europeiske råd. Foto. EUs regjeringssjefer under møte i Det europeiske råd, mars 2014  

Rådet for den europeiske union

Dette rådet blir også kalt Ministerrådet eller ganske enkelt Rådet. Rådet består av ett regjeringsmedlem fra hvert medlemsland, enten utenriksministeren eller en fagstatsråd.  

 

Rådet har følgende oppgaver:

  • Vedta EU-lover
  • Samordne den overgripende økonomiske politikken til medlemslandene
  • Signere avtaler mellom EU og andre land
  • Godta EUs årlige budsjett
  • Utvikle EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Samordne samarbeidet mellom domstoler og politistyrker i medlemslandene

 

Rådet kan møtes flere ganger i uka for å treffe beslutninger og vedta lover. Sammensetningen av Rådet varierer etter hvilke saker som skal drøftes på møtene. Hvis rådet diskuterer miljøspørsmål, deltar medlemslandenes miljøvernministre. Rådet er EUs lovgivende organ sammen med Europaparlamentet. Den eneste som møter fast, er EUs "utenriksminister", EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetssaker. Catherine Ashton var den første som hadde denne stillingen som ble opprettet med Lisboa-traktaten av 2009. 1. november tiltrådte Federica Mogherini, tidligere utenriksminister i Italia, denne stillingen.

Tusk og Mogherini med Van Rompuy. Foto.Nyvalgt utenriksansvarlig i EU, Federica Mogherini, sammen med påtroppende og avtroppende president for Det europeiske råd: Donald Tusk (t.v.) og Herman Van Rompuy.   

Rådet har 352 stemmer, fordelt etter landenes størrelse. De største landene har 29 stemmer, de minste har tre. Kvalifisert flertall består av minst 260 stemmer. Det er en komplisert beslutningsprosess, som du kan lese mer om her: Stemmeregler for Rådet for den europeiske union 

Møtene holdes i Brussel og i Luxembourg, og formannskapet går på rundgang mellom medlemslandene hvert halvår. Høsten 2014 er det Italia som har formannskapet, men fra 1. januar 2015 er det Latvia som overtar denne oppgaven.

Europakommisjonen

Kommisjonen er EUs «regjering». Den leder byråkratiet i EU og er dermed unionens saksforberedende og utøvende organ. Kommisjonen forvalter og gjennomfører EUs politikk og kontrollerer at medlemslandene etterlever de vedtakene som Rådet fatter. Kommisjonen utarbeider også nye lovforslag og gjør grundige forundersøkelser før den sender et utkast til Rådet og Europaparlamentet.

 

Europakommisjonen. Foto.Europakommisjonens hovedkvarter, Berlaymontbygningen i Brussel  

Kommisjonen består av en kommissær (utsending) fra hvert medlemsland, i alt 28. Disse får ansvaret for hver sin sektor av EUs virksomhet: økonomi, landbruk, miljø osv. Kommisjonen er delt inn i 26 avdelinger, som kalles generaldirektorater (for eksempel for miljø) og tjenester (for eksempel Juridisk tjeneste). Kommisjonen har en funksjonstid på fem år og må godkjennes av Europaparlamentet. Det vanlige har vært at presidenten for kommisjonen velges av Det europeiske råd. Fra og med valget til Europaparlamentet i mai 2014 har partiene valgt sine kandidater til presidentstillingen. Når velgerne stemmer, vil resultatet ha betydning for valget av president. President er tidligere statsminister i Luxembourg, Jean-Claude Juncker. Han ble valgt på bakgrunn av resultatet av EU-valget i mai 2014. Juncker tok over som kommisjonens president i november 2014. Kommisjonens hovedkvarter ligger i Brussel.

Europaparlamentet

Europaparlamentet er EUs eneste overnasjonale institusjon der medlemmene blir valgt direkte av folket i det enkelte land. Valg til Europaparlamentet holdes hvert femte år. Det siste valget ble avholdt i mai 2014. 

Parlamentet har tre hovedoppgaver:

  • Å vedta lover i samarbeid med Rådet. Ved viktige politiske og konstitusjonelle beslutninger kreves det samtykke fra Parlamentet.
  • Å overvåke arbeidet i EU-institusjonene. Kommisjonen rapporterer jevnlig til Parlamentet, som kan avsette den ved mistillit.

Parlamentet overvåker også Rådets arbeid, det kan undersøke klager fra innbyggerne og opprette granskningskommisjoner, og parlamentarikerne kan komme med innspill til EU-toppmøtene.

  • Å vedta det årlige EU-budsjettet sammen med Ministerrådet. Budsjettet kan ikke tre i kraft før Parlamentets president har underskrevet det.

I dag teller parlamentet 751 representanter fra alle de 28 medlemslandene. Medlemmene sitter ikke sammen i nasjonale delegasjoner, men i politiske grupper og fagkomiteer.

Forberedelsene til plenumsmøtene foregår i Brussel, men når hele Parlamentet skal møtes i plenum, foregår det hovedsakelig i Strasbourg.

Beslutningsprosedyrer i EU

Hver enkelt av de grunnleggende traktatene bestemmer hvordan beslutninger skal tas i forskjellige saker. Alle nye lover skal bygge på det eksisterende avtaleverket. En grunnleggende forutsetning for lovgivningen innen EU er at alle medlemsland har rett til å være med og bestemme. Alle land skal bli hørt før en lov kan bli vedtatt. 

Parlamentet har lovgivende makt på linje med Rådet. Kommisjonen sender forslaget sitt til begge institusjoner, som så behandler forslaget. Hvis Parlamentet og Rådet ikke blir enige etter to behandlinger av forslaget, blir det opprettet et forliksutvalg som består av et likt antall representanter fra Rådet og Parlamentet, i tillegg til representanter fra Kommisjonen. Når utvalget har kommet fram til enighet, sendes den godkjente teksten til Parlamentet og Rådet for en tredje behandling, før den eventuelt vedtas.

Interaktiv oppgave

 

Relatert innhold