Oppgave

Aktivitet 1: Kjøpsatferd i profesjonelle organisasjoner

Publisert: 13.12.2012, Oppdatert: 14.12.2012
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Forretningsfolk i møte

Læreplanmål:

gjøre rede for kjøperatferden i ulike markeder

 

Konkretisering av mål: 

 • kjenne til kjøpsatferd i forbrukermarkedet 
 • kjenne til kjøpsatferd i profesjonelle markeder (bedrifts- og organisasjonsmarkedet) 
 • forstå hvordan kjøpsatferd fungerer i praksis 

Materiell:

 • papirrull eller papplater til å lage plakater med 
 • tusjer i ulike farger

Forslag til tidsbruk: 

Se «Innledning til læreren» for refleksjoner rundt tidsbruk. Her viser vi opplegget i sin helhet slik det er tenkt. 

Fase 1: 90 min (20 min video, 10 min igangsetting, 60 min jobb) 

Fase 2: 90 min (30 min igangsetting, 60 min jobb) 

Fase 3: 90 min (80 min jobb, 10 min rapportering) 

Fase 4: 90 min (90 min ferdigstilling og laging av presentasjon) 

Fase 5: 90 min (presentasjoner, vurdering av og refleksjon rundt prosjektet) 

 

Aktivitet: Kjøpsatferd i profesjonelle organisasjoner 

Fase 1:  

Målet for denne økten er at elevene skal lage plakater eller holde presentasjoner om teoretiske aspekter ved kjøpsatferd i forbrukermarkedet og i det profesjonelle markedet.  

Introduksjon: Ha en felles gjennomgang av videoforedrag og dramatisering.  

Del klassen inn i grupper på tre elever. Hver gruppe lager to plakater (én for forbrukermarkedet og én for det profesjonelle) eller holder en presentasjon (med én del om forbrukermarkedet og én del om det profesjonelle markedet).  

Fase 2:  

Målet for denne økten er todelt; å utvikle gode spørreskjema og å etablere kontakt med bedrifter for å gjennomføre undersøkelsen. Her vil praksisbedriftene – og skolen – være gode steder å starte. 

Introduksjon: Gå gjennom målet for undersøkelsen (å beskrive hvordan ulike bedrifter organiserer innkjøp), ulike spørsmålstyper (åpne, lukkede) og hvordan de ulike typene spørsmål brukes i en undersøkelse.  

Aktiviteter:  

 • Lag spørsmål, sett sammen til spørreskjema og ferdigstill i Word. Undersøkelsen skal være kvalitetsorientert, det vil si at den skal ha rom for lange svar. 
 • Ta kontakt med bedrifter og avtal møte for å gjennomføre undersøkelse. Hver gruppe skal intervjue minst to bedrifter. 

Fase 3:  

Målet for fasen er å komme tilbake til skolen med ferdig utfylte spørreskjemaer.  

I denne fasen gjør elevene intervjuene, enten på besøk i bedriften eller per telefon. Elevene rapporterer til lærer når de er ferdige med intervjuene. 

Fase 4:  

Målet for fasen er å ferdigstille presentasjonen.  

Hver gruppe har nå gjennomført minst to intervjuer og skal kunne fortelle i detalj om hvordan bedriftene jobber med innkjøp. Elevene skal også kunne sammenligne denne informasjonen med det generelle de hadde lært på forhånd, og de skal kunne kommentere teorien med utgangspunkt i informasjonen de har fått. 

Fase 5:  

Presentasjon, vurdering og evaluering. Her er egenvurderingsskjemaet aktuelt.