Fagstoff

Tollpapirer

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

Her lærer du hvilke papirer du må vise tollmyndighetene ved grensepassering.

TollToll
Fotograf: Tom-Egil Jensen
 

Tollpapirer

Transitteringskonvensjonen  fastsetter regler for vareflyten mellom nasjoner innenfor EU-/EØS-området.

Varer som har sin fulle opprinnelse i EU-/EØS-området, skal deklareres etter en tollprosedyre som Tollvesenet kaller T2. For slike varer gjelder full tollfrihet mellom nasjonene. For varer som ikke har sin opprinnelse i EU-/EØS-området, skal prosedyren T1 brukes. For slike varer skal det betales toll.

Ved avgang fra et avgangstollsted i et eksportland tildeler tollmyndighetene sendingene et transitteringsnummer. Dette nummeret skal vises fram ved hver grensepassering. Ankomsttollstedet i importlandet melder tilbake til avgangstollstedet i eksportlandet når transitteringen (overføringen av varer fra eksport- til importlandet) er fullført. Meldingene skjer elektronisk gjennom TET/NCTS, det vil si via Tollvesenets elektroniske transitteringssystem.

GrensepasseringsattestGrensepasseringsattest
Opphavsmann: Tollvesenet
 

Avgangstollstedet kan utstede en grensepasseringsattest som styrer transportmiddelet via bestemte grensepasseringer gjennom flere transittland (gjennomkjøringsland) fram til ankomsttollstedet. I så fall skal grensepasseringsattesten forevises ved hver grensepassering. I tillegg kan den som tolldeklarerer, angi planlagte grensepasseringssteder i rubrikk 51 i enhetsblanketten.  

Ved eksport og import mellom EU-/EØS-området og land utenfor EU-EØS-området gjelder andre tollpapirer enn enhetsblanketten. Hvilke papirer som gjelder, framgår av bilaterale handelsavtaler mellom landene som er involvert.

Ved transport utenom EU-/EØS-området er TIR-konvensjonen et alternativ. Denne tollkonvensjonen er framforhandlet av FN. Du kan lese mer om TIR-konvensjonen på IRUs hjemmesider. I stedet for å fylle ut en enhetsblankett fyller partene ut et TIR-carnet. Dokumentet får de ved henvendelse til Norges Lastebileier-forbund.