Fagstoff

Fellesskapstillatelse og CEMT-tillatelse

Publisert: 04.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

På samme måte som gyldig sertifikat og yrkessjåførbevis er nødvendig for føreren, er gyldig fellesskapstillatelse nødvendig for transportvirksomheter som driver yrkestransport i EU-/EØS-området.

Fellesskapstillatelse

Alle som driver yrkestransport med gods innen EØS-området, må, i henhold til handelsavtalen (EØS-avtalen) som Norge har inngått med EU, ha fellesskapstillatelse. Kopi av fellesskapstillatelsen skal ligge i kjøretøyet under transport. Handelsavtalen gir norske transportører rett til

  • transport mellom Norge og et land innenfor EU-/EØS-området
  • transport av gods i transitt gjennom et EU-/EØS-land
  • midlertidig kabotasje (transport av gods i et annet EU-/EØS-land)

EU-/EØS-/EFTA-området.EU-/EØS-/EFTA-området.
Opphavsmann: Bjørn Nordheim
 

I tabellen nedenfor kan du se hvilke land som inngår i EU-, EØS- og EFTA-området:

Farge

Handelsunion

Handelsavtaler

Land

Rødt

EU

 

Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritannia, Hellas, Portugal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania

Gult

 

EØS

Norge, Island og Liechtenstein

Turkis

 

EFTA

Sveits

 

CEMT-tillatelse

En fellesskapstillatelse er ikke alltid tilstrekkelig. Om du skal kjøre til og fra et land utenom EU-/EØS-/EFTA-området, må du ha en CEMT-tillatelse fra et land som er medlem av den europeiske transportministerkonferansen, eller ITF, som dette internasjonale samarbeidsorganet heter nå. CEMT-tillatelser får du fra Statens vegvesen ved behov.

Eksempel

Om en norsk sjåfør skal kjøre fra Kirkenes til Russland, må sjåføren ha med seg en CEMT-tillatelse. Grunnen er at Russland ikke er medlem av EU, samtidig som både Norge og Russland er medlemmer av ITF. Du finner en oversikt over landene som er medlem av ITF her.