Fagstoff

Utfylling av innenlandsfraktbrevet

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

Mange transportører bruker i dag elektroniske fraktbrev og formidler disse som EDI-meldinger. De eneste papirene som følger godset, er en lasteliste, slik at sjåføren vet hva som skal lastes på bilen. Alle som tar imot gods for transport, må kunne fylle ut feltene i et fraktbrev riktig. Det skal du lære om her.

Innenlandsfraktbrevet skal fylles ut litt forskjellig avhengig av transportør og godstype.

Vi bruker innenlandsfraktbrevet ved transport av

  • vanlig stykkgods
  • ufortollede varer innen tollområdet etter tillatelse fra Tollvesenet
  • farlig gods

Bruk av fraktbrev ved vanlig stykkgodstransport

Ved vanlig stykkgodstransport skal sender fylle ut de obligatoriske feltene i fraktbrevet. Bedrifter med store fraktvolum inngår ofte langsiktige avtaler med fraktførere. Da oppretter partene koder slik at de kan fylle ut fraktbrevet ved hjelp av kodene i stedet for tekst.

Tollpassfraktbrev – forpassing

Tollpassfraktbrev blir brukt ved sending av ufortollede varer innen tollområdet. Dette kalles forpassing og krever tillatelse fra Tollvesenet. Du finner reglene om tollpassfraktbrev i tollforskriften § 4-21. De spesielle reglene som gjelder for utfylling av et tollpassfraktbrev, finner du her.  

Bruk av fraktbrev ved transport av farlig gods

Vegfraktloven § 15  pålegger avsender eller mottaker å gi nøyaktig informasjon om hva faren med slikt gods består i, og forsiktighetsregler som må følges. De spesielle reglene for utfylling av fraktbrev ved transport av farlig gods finner du i ADR-håndboka, margnr 5.4.1 (starter på side 903 i ADR/RID 2011).

 

Oppgaver