Fagstoff

Situasjoner der du må bruke fraktdokumentasjon

Publisert: 04.01.2013
Transportetikett

Mange papirer skal følge med ved ulike godstransportoppdrag. Her lærer du om slike. Noen vil du møte daglig, andre sjelden.

Tabellen nedenfor viser dokumenter du kan møte i ulike situasjoner der du transporterer gods. Du kan også måtte transportere avfall. Da gjelder andre dokumenter enn de vi bruker ved transport av varer.

Dokumenter ved godstransport

Transporttype

Innenlands fraktbrev

Nasjonalt gods

CMR-fraktbrev

Internasjonalt gods

ATP-godkjenningsbevis

Lett bedervelige matvarer

Fellesskapstillatelse

Yrkestransport i EØS-området

CEMT-tillatelse

Yrkestransport utenom EØS-området

Kabotasjetillatelse

Yrkestransport som i sin helhet skjer i et annet land

ADR-dokumentasjon

Transport av farlig gods

Tollpapirer

Transport av gods inn og ut av Norge

Skademelding ved forsikringsskade på gods

Skade på nasjonalt eller internasjonalt gods

Spesialtransport

Transport som krever særskilt dispensasjon fra vegmyndighetene

Internasjonal transport av avfall

Blanketter ved internasjonal avfallstransport

Utviklingen har ført til at de fleste dokumenter i dag blir utvekslet elektronisk av spesielt utdannet personell. Når gods blir utlevert, må den som leverer ut godset, stort sett bare sørge for at mottakeren kvitterer.

Oppgaver