Fagstoff

Hvor mye

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når man skal planlegge en transport, er det viktig å vite hvor mye man kan laste. Her kommer vi inn på de fleste transportmidlene, men oftest er det veitransporten som setter begrensninger.

Aksellast er den vekten en aksel overfører til underlaget. For jernbanen kan denne vekten være 22,5 tonn, men på enkelte strekninger kan det tillates en vekt på opptil 30 tonn. For å finne nyttelasten (lastgrensen) på jernbanen, multipliserer man antall aksler med tillatt aksellast og trekker fra vognas egenvekt. Ved full utnyttelse skal lastens tyngdepunkt ligge midt mellom akslenes/boggienes senter.

En annen ting man må passe på ved jernbanetransport, er lastprofilen. Lastprofilen er det største tverrsnittet som kan transporteres på bane, og man kan altså ikke transportere kolli med større tverrsnitt enn det lastprofilen tillater.

På vei er maksimalt tillatt aksellast 10 tonn, men den kan økes til 11,5 tonn på en drivaksel. Boggilast er vekten som overføres fra en boggi til underlaget, og det er boggi når akslene ikke er lengre fra hverandre enn 1,8 meter. Dette kan du lese mer om i Donna Diesel-brosjyren. Totalvekt er vekten av både kjøretøy og last.

To sider fra vognkortet til en lastebilTo sider fra vognkortet til en lastebil.
Opphavsmann: Statens vegvesen
 

Bilens maksimale nyttelast står angitt i vognkortet for kjøretøyet, men vær klar over at dette kan føre til overlast på veier med lavere tillatte aksellaster enn det som står angitt i vognkortet.

På sjøen er det nesten ubegrenset hva som kan transporteres – det avhenger av størrelsen på skipet og bæreevnen skipet har. Bæreevnen angis i dødvekttonn (dwt), men inkluderer også forsyninger, drivstoff, passasjerer, mannskap og ballast. Et skip på 100 000 dwt kan altså ikke ta 100 000 tonn i nyttelast.

De største militære transportflyene kan laste over 100 tonn, og slike fly brukes for det meste til militære oppgaver og ved kriser. Hvor stor last flyet kan ta, avhenger av flydistanse og behovet for reservedrivstoff.