Fagstoff

Løyve

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Når man skal jobbe som veitransportør, må man først skaffe seg adgang til yrket – et løyve. Løyve er en tillatelse fra det offentlige om at man får drive transport mot vederlag. De som kjører pirattaxi, har ikke løyve, mens de som har toppskilt på bilen der det står «taxi», har løyve.

Bestemmelsene om hvilke transporter som krever løyve, finner du i lov om yrkestransport.

For å få løyve må man

  • ha god vandel
  • ha tilfredsstillende økonomisk evne
  • ha tilstrekkelig faglig kompetanse

Løyvedokument for godstransportLøyvedokument for godstransport.

Å ha god vandel betyr at man ikke har noe uoppgjort med myndighetene. Er man straffet for en lovovertredelse, vil dette kunne hindre at man får løyve til å drive transport.

Man har tilfredsstillende økonomisk evne om man kan stille den garantikapitalen som kreves. Fra 1. januar 2010 til 31. desember 2014 er garantisummen 77 000 kroner for det første løyvet innen en løyvekategori, og 43 000 kroner for de øvrige løyvene i samme løyvekategori. Se rundskriv N–4/2009 og rundskriv N–1/2010. En bank eller et forsikringsselskap kan stille denne garantien mot et årlig vederlag.

Kravet om kompetanse kan være oppfylt om man tar en utdanning som er godkjent. En godkjent utdanning kan være en fjernundervisning der man studerer hjemme og avlegger en eksamen til slutt. Vg1 Service og samferdsel + Vg2 Transport og logistikk sammen med teorien til et tungt førerkort (klassene C og D) dekker også kravene.