Fagstoff

Vareflyt eller varekretsløp

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Harboe Bryggeri

Her sier vi litt om vareflyten fra råvareuttak og fram til sluttbruker, og om hvilke aktører som er involvert i arbeidet.

Det meste av råvarene kommer fra primærnæringene, men en økende andel råvarer kommer fra gjenvinning av avfall.

Mange aktører er involvert i arbeidet med å få fram varer til ulike sluttbrukere. Figuren nedenfor viser hovedaktørene.

Vareflyten, eller kretsløpet, fra råvareuttak via industri- og handelsbedrifter til sluttbrukerne – og videre til gjenvinning.Vareflyten, eller kretsløpet, fra råvareuttak via industri- og handelsbedrifter til sluttbrukerne – og videre til gjenvinning.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

Vareflyten i dag går ikke bare gjennom én virksomhet, men gjennom mange spesialiserte virksomheter.

Vareflyten starter med uttak av råvarer fra primærnæringenePrimærnæringer er for eksempel jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og utvinning..

Derfra går råvarene til industribedriftene, som omdanner råvarer til ulike halvfabrikater og ferdigvarer. Ferdigvarene går videre til handelsnæringen, som formidler varene via sine grossistlagre og butikker fram til sluttbrukerne. Når sluttbrukerne kasserer varene, gjenvinner vi råvarene og bruker dem i et nytt varekretsløp. 

Oppgaver