Fagstoff

Konto og kontogrupper

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Regnskapet skal fange opp alle de forretningstilfellene en bedrift har i løpet av en måned eller et år. Av resultatregnskapet kan vi lese hvordan det går med bedriften – om vi har hatt noen verdiskapning den siste perioden. Hvis inntektene er større enn kostnadene, blir det et overskudd. I motsatt fall får vi et underskudd. I balansen kan vi lese hvilken økonomisk situasjon bedriften befinner seg i.

Norsk  emballage museum har også gamle regnskapsbøker.Norsk emballage museum har også gamle regnskapsbøker.
Fotograf: Martin Lerberg Fossum
 

 

 

Mange bedrifter tar opp lån for å finansiere bedriften.Mange bedrifter tar opp lån for å finansiere bedriften.
Fotograf: Bob Strong
 

 

 

 

 

Tømmer som råvare. Hvilken kontoklasse ville du plassert tømmer i dersom du arbeidet i en papirbedrift?Tømmer som råvare. Hvilken kontoklasse ville du plassert tømmer i dersom du arbeidet i en papirbedrift?
Fotograf: Berit Roald
  

 

Kontanter kaller vi også omløpsmidlerKontanter kaller vi også omløpsmidler. 

 

 

 

En bokhandel må ta hensyn til at de fleste bøker er unntatt moms, mens rekvisita er momspliktig.En bokhandel må ta hensyn til at de fleste bøker er unntatt moms, mens rekvisita er momspliktig.
Fotograf: Signe Dons
  

Konto

På vg1 lærte vi å bruke én konto for hver type eiendel, hver type gjeld og egenkapital. Vi lærte at dette utgjorte kontoklasse 1 og 2:

Balansen
        Eiendeler        
Egenkapital og gjeld
Klasse 1Klasse 2

Eiendelene står i pluss eller i debet, og summen balanserer med egenkapital og gjeld, som står i minus eller i kredit.

Det er på en måte de «samme pengene» som står på begge sidene i balansen:

  • Kreditsiden viser hvor pengene kommer fra, i form av egenkapital og gjeld (fremmedkapital). Med andre ord hvordan pengene er anskaffet, eller hvordan bedriften er finansiert.
  • Debetsiden viser hvordan vi har brukt (anvendt) pengene i form av eiendeler. Eiendelene deles i anleggsmidler (kjøpt inn til varig eie og bruk) og omløpsmidler (eiendeler knyttet til varekretsløpet).

Hvordan egenkapitalen endrer seg, er som regel det som får mest oppmerksomhet – i alle fall hos eierne.

Så lærte vi at kontoklasse 3–8 er knyttet til resultatregnskapet.

Resultatregnskapet
KostnaderInntekter
Klasse 4. Varekostnader             
Klasse 3. Inntekter                      
Klasse 5. Lønn 
Klasse 6. Administrative kostnader 
Klasse 7. Administrative kostnader 
Klasse 8. Renter og skatt 

 

Kontogrupper

På vg 1 lærte vi også om det vi kaller kontogrupper. Ved å bruke de to første sifrene, kan vi dele klassene opp i undergrupper. Da får vi blant annet delt opp eiendelene i grupper. Gruppene 11–13 er reservert anleggsmidlene, men gruppene 14–19 er reservert omløpsmidlene. Studer eksemplet under:

Balansen

EiendelerEgenkapital og gjeld
Kontonummer KontonavnKontonummer Kontonavn
1200Inventar2000Egenkapital
1230Varebil  
1460Varelager2000Gjeld
1920Bank  

Det samme kan vi gjøre med resultatregnskapet. I tabellen under viser vi eksempler på dette. Noen bedrifter, som for eksempel en bokhandel, kjøper og selger både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer. Bøker er ikke momsbelagt, mens forskjellige typer rekvisita er det.

Vi kan også bruke lønn som eksempel. Ved hjelp av gruppene får vi fanget opp lønnskostnaden, feriepenger og arbeidsgiveravgiften hver for seg.

Resultatregnskapet
KostnaderInntekter
Kontonummer KontonavnKontonummer Kontonavn
4300Avgiftspliktig varekjøp3000Avgiftspliktig salg
4400Avgiftsfritt varekjøp3100Avgiftsfritt salg
5000Lønn  
5100Feriepenger  

5400

Arbeidsgiveravgift

  

 

Det doble bokholderis prinsipp

Videre på vg1 lærte vi om det doble bokholderis prinsipp – nemlig at vi alltid må føre lik sum i debet og i kredit.