Fagstoff

Likviditetsbudsjett

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kompass

Mens et resultatbudsjett inneholder inntekter og kostnader, er det innbetalinger og utbetalinger som vises i likviditetsbudsjettet. Likviditetsbudsjettet bygger på resultatbudsjettet. Det vil til en hver tid vise bedriftens beholdning av likvider (bank- og kassabeholdning) og dermed bedriftens betalingsevne.

Penger
Fotograf: Gorm Kallestad
 

Husker du dette fra vg1?

Budsjettkontoll  

 

Oppgave

Fortsett med regnearket ditt.  

 

 

DNBs hovedkontor ligger på Aker brygge i Oslo.DNBs hovedkontor ligger på Aker brygge i Oslo.
Fotograf: Stian Lysberg Solum
  

Oppgave

Vil ikke bedriften motta penger i januar? I hvilken måned ble i så fall disse inntektene ført?

 

 

Oppgave

Gjør det samme i din modell. Du kan (ved å følge de samme prinsippene) gjøre dette for hele året.

Noen vil hevde at likviditetsbudsjettet er viktigere enn resultatbudsjettet. Det viser nemlig hvorvidt bedriften har penger nok til å betale sine forpliktelser (regninger) etter hvert som de forfaller.

Arbeidet med likviditetsbudsjettet

Det gikk greit å legge tallene fra Ullas resultatbudsjett inn i modellen til Nils. Nå er hun spent på hvordan hun skal bruke fanene som er satt av til likviditetsbudsjettet. Alt hun gjør med likviditetsbudsjettet, bygger på fanene fra resultatbudsjettet.

Hun legger inn alle inntektene (salgsbudsjettet) i en fane. Neste fane er innbetalinger. Ettersom kundene har 30 dagers betalingsbetingelser, vil det salget bedriften har i januar, gi tilsvarende innbetalinger i februar. Og mens inntektene regnes uten merverdiavgift, vil innbetalingene inkludere denne avgiften.

Her er et utdrag fra Ullas innbetalingsbudsjett:

Salg i måned:Innbetales i måned:
 Ekskl. mvaInkl. mvaJanuarFebruarMarsApril
Januar9001.125 1.125  
Februar1.1001.375  1.375 
Mars1.0001.250   1.250

Det gikk også greit å fullføre delbudsjettet for innbetalinger fra kunder. (For at du lettere skal se samsvaret mellom denne oversikten og den under, har vi ikke tatt med innbetalingene fra montasjen.)

Ulla setter opp tilsvarende for varekostnadsbudsjettet og utbetalinger til leverandører. Betalingsbetingelsene er også her 30 dager. Oppsettet blir derfor helt likt det for innbetalinger. Det er bare tekstingen som er annerledes.

Varekostnad i måned:Utbetales i måned:
 Ekskl. mvaInkl. mvaJanuarFebruarMarsApril
Januar585731 731  
Februar715894  894 
Mars650813   813

 

Vi har her lagt inn som en forutsetning at varelageret ligger stabilt på samme nivå. (Hvis lageret endrer seg, vil varekjøpet blir tilsvarende større/mindre enn varekostnaden.)

Ulla forsetter med andre faste kostnader og utbetalinger av andre faste kostnader og avgifter.

Stort sett betales utgiftene i samme periode som de er ført som kostnad. Det vil si at beløpet som er ført som kostnad, blir likt det som føres som utbetaling i likviditetsbudsjettet. Unntaket er husleie og forsikring. Hun tar hensyn til at husleien betales på forskudd for ett kvartal om gangen. Det vil si at hun betaler husleien for 1. kvartal i januar osv.

Når det gjelder forsikring utbetales den i juli måned, men gjelder for et helt år fram i tid. Ulla tilpasser for dette.

Hun tar også hensyn til at arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket betales for to måneder av gangen. For eksempel blir arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket for januar og februar betalt den 15. mars.

En slik tomånedersperiode kalles en termin. Det er seks terminer i året. Neste termin er mars/april. Den terminen forfaller 15. mai. Tilsvarende går terminene ut året: forfall 15 dager etter en tomånedersperiode. 

Merverdiavgift er en generell forbruksavgift på verdien som blir lagt til varer eller tjenester i hvert handels- eller produksjonsledd. (Wikipedia)

 

For en oversiktlig innføring i merverdiavgift, se denne videoen: Innføring i merverdiavgift  

 

Oppgave

Kontroller tallene, og gjør det samme i din modell. 

 

 

Med kassekreditt kan bedriften overtrekke sin driftskonto inntil en avtalt kredittramme hos banken sin.

Forretningsmøte
Fotograf: Corbis
 

 

Oppgave

Legg tallene inn i Excel, og kontroller. Hvordan utvikler likviditeten seg i løpet av januar måned?

Ulla tar på samme måte hensyn til at merverdiavgiften for for eksempel januar og februar betales den 10. april. (Denne avgiften følger de samme terminene som over, men forfaller til betaling én måned og 10 dager etter en tomånedersperiode.)

Hun tar også hensyn til at avskrivningen som er ført som kostnad, ikke fører til utbetaling av penger. Vi kaller dette en ikke-betalbar kostnad (kalkulatorisk kostnad). Derfor hører den ikke hjemme i likviditetsbudsjettet.

På den annen side er for eksempel avdrag på lån ikke ført som kostnader, men ettersom de skal betales, hører avdragene med i likviditetsbudsjettet.

Ulla strever litt, men med litt hjelp fra både Nils og Per kommer hun i mål. Hun samler summen av alle innbetalinger og utbetalinger måned for måned inn i fanen for hovedbudsjettet Likviditet, og hun viser hvorvidt det er et innbetalingsoverskudd eller innbetalingsunderskudd måned for måned.

Oppsettet per måned kan være slik som her (med et talleksempel):

IB på bankinnskuddet per 1.1653.000
innbetalinger fra kundene1.100.000
– utbetalinger til varelevrandørene715.000

– utbetalinger til personale/lønn

583.000

– utbetalinger for andre betalbare kostnader

110.000
– utbetalinger til ev. mva og avdrag etc.250.000
= +/- innbetalingsoverskudd/underskudd i perioden– 558.000
= UB på bankinnskuddet per 31.1 95.000

 

Ved å sammenstille dette mot saldo for bankinnskuddet kan hun beregne hvilken saldo bedriften har på bankinnskuddet for hver eneste måned neste år. Hun får til og med muligheten til å vise dette grafisk i Excel.

Hvis bedriften bruker kassekreditt, sammenstilles utregningen mot den.

Slik kan utvikling i likviditet gjennom et år framstilles.Slik kan utvikling i likviditet gjennom et år framstilles.
Opphavsmann: Oddvar Torgersen
   

Ulla viser det ferdige resultatet til Per. Han er svært fornøyd. Han kan for første gang i firmaets historie vite hvilken betalingsevne bedriften har – ett år fram i tid. Det har stor betydning for økonomistyringen av bedriften.

Han ber nå Ulla og Nils lage et ekstra ark i modellen, som de skal kalle «avviksanalyse».

Sammenhengen mellom delbudsjettene og det endelige likviditetsbudsjettettSammenhengen mellom delbudsjettene og det endelige likviditetsbudsjettett
Opphavsmann: Oddvar Torgersen