Fagstoff

Prising av partigods

Publisert: 04.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forretningsmann

Her lærer du hvordan transportører priser partigods.

Partigods er gods som går direkte fra avsenderen til mottakeren uten terminalbehandling. Slikt gods er ofte palletert. Hver pall opptar en del av det totale transportvolumet i konteineren.

For transportøren er det viktig å få betalt for hele transportvolumet. Vi kan angi volumet i kubikkmeter og beregne en frakt i samsvar med det. Vi kan også bruke begrepet lastemeter og beregne frakt etter hvor mange lastemeter godset opptar.

Det er vanlig å beregne frakt etter lastmeter.Det er vanlig å beregne frakt etter lastmeter.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

De fleste bruker i dag semitrailere. En semitrailer har en innvendig lastelengde på 13,6 m (det vil si 13,6 lastemeter) og en innvendig bredde på 2,4 m, mens den innvendige høyden kan variere fra 2,3 til 3,0 m.

Eksempel

Vi tar utgangspunkt i en semitrailer med følgende innvendige mål: 13,6 m lengde, 2,4 m bredde og 2,3 m høyde.

Slik kan kapasiteten være i en vanlig semitrailer.Slik kan kapasiteten være i en vanlig semitrailer.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

Totalt lastevolum blir:

13,6 m x 2,3 m x 2,4 m = 75,072 m3

Samlet lastekapasitet kan for eksempel være oppgitt til 25 tonn i vognkortet. Ved å fordele de 25 tonnene på de 75 m3 (25 tonn : 75 = 0,333 tonn = 333 kg), får vi at 1 m3 lastevolum tilsvarer 333 kg, som er et vanlig brukt fraktberegningsmål for lettgods.

I stedet for å regne om fra volum til fraktberegningsvekt kunne vi ha regnet om fra lastemeter til fraktberegningsvekt. Én lastemeter opptar et volum på 5,52 m3 (1,0 m x 2,4 m x 2,3 m = 5,52 m3).

Når et lastevolum på 1 m3 veier 333 kg, vil et lastevolum på 5,52 m3 (som tilsvarer 1 lastemeter) veie 333 kg x 5,52 = 1838 kg.

I praksis bruker transportørene fraktberegningsvekter på 1850 kg per lastemeter for sin europatrafikk med semitrailere og 2000 kg for Norden-transporter (vogntog).

Vi kan nå også beregne fraktberegningsvekt per pallplass. En vanlig europall har ytre mål på 1,2 m x 0,8 m. Disse kan vi laste enten tre ved siden av hverandre eller to i bredden. Vi får da tre paller på 1,2 lastemeter eller to paller på 0,8 lastemeter. Gjennomsnittlig opptar da hver pall 0,4 lastemeter.

Fraktberegningsvekt for en pall blir da:

innen Norden:           

2000 kg per lastemeter x 0,4 lastemeter = 800 kg

til Europa for øvrig:  

1850 kg per lastemeter x 0,4 lastemeter = 740 kg