Fagstoff

Kommunikasjon og kultur – innledning

Publisert: 29.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tagging på murvegg

Programfaget kommunikasjon og kultur 3 er ett av to programfag som bygger videre på kommunikasjon og kultur 1. Mens kommunikasjon og kultur 2 er mer tekstorientert, går vi i dette kurset i hovedsak dypere i ulike former for kommunikasjon og hvordan kulturelle faktorer påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer.

Under skal vi bli kjent med kompetansemålene i faget og jobbe med sentrale begreper.

Kompetansemålene i læreplanen for kommunikasjon og kultur 3 (Udir.no ) deles inn i to hoveddeler: kultur- og kommunikasjonsteori og kommunikasjon.

For kultur- og kommunikasjonsteori finnes følgende kompetansemål:

 • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon
 • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer
 • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer
 • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer

KulturmøteKulturmøte Læreplanen presiserer at et viktig hovedområde er hvordan kulturelle faktorer påvirker kommunikasjon. Det legges også vekt på kulturelle verdier som er sentrale for ulike former for kommunikasjon, og hvilke utfordringer ulike kulturmøter representerer. Aktuelle kommunikasjonsteorier som nevnes, er samtaleanalyse, pragmatikk og semiotikk.

Oppgaver: Kommunikasjons- og kulturteori

 1. Se på læreplanen her: Kompetansemål kommunikasjon- og kultur 3.  Under hovedområde nevnes eksempler på kulturelle faktorer som påvirker vår kommunikasjon. Hvilke eksempler nevnes?
 2. Diskuter hvordan disse kulturelle faktorene kan påvirke kommunikasjon. Har dere noen eksempler?
 3. Diskuter hva kulturelle verdier er, og hvordan de påvirker vår kommunikasjon.
 4. Bruk våre fagsider på NDLA eller andre oppslagsverk og finn korte beskrivelser av hva pragmatikk, semiotikk og samtaleanalyse (ofte kalt diskursanalyse) er.

2) For kommunikasjon er disse kompetansemålene aktuelle:

 • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
 • gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
 • gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon
 • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
 • samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det
 • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

Alle former for kommunikasjonAlle former for kommunikasjon Sentralt i dette hovedområdet er kommunikasjonsprosesser og sosial samhandling i ulike sammenhenger, sjangere og situasjoner. Alle former for kommunikasjon som skaper og opprettholder sosiale relasjoner, og medienes rolle skal belyses.

Oppgaver: Kommunikasjon

 1. Diskuter hva kulturell identitet er. Har dere noen eksempler på hva som er viktig for kulturell identitet?
 2. I forbindelse med medier, skal man i dette kurset se på "muligheter og begrensninger for ulike former for kommunikasjon". Hva tror dere man tenker på her? Har dere noen eksempler på kommunikasjonsmessige muligheter OG begrensninger for eksempel i forbindelse med sosiale medier?
 3. Kommunikasjon som "skaper og opprettholder sosiale relasjoner" er et hovedområde. Hva slags kommunikasjon tror dere man tenker på her? Læreplanen gir noen eksempler under Kompetansemål kommunikasjon- og kultur 3 

Oppgaver: Sentrale begreper

I kommunikasjon og kultur 1 gjennomgikk vi noen sentrale begreper relatert til kultur. Individuelt kan dere nå ta for dere ett sentralt begrep. Finn definisjon og 1–2 eksempler på bruk av begrepet. Definisjonen kan godt siteres fra deres kilde, men husk å oppgi kilden på korrekt måte. Bruk NDLAs fagsider og andre oppslagsverk. Etter å ha presentert arbeidet deres, kan dere publisere klassens arbeid med kulturbegrepet i egen wiki, på læringsarenaen deres, klasseblogg eller eventuelt fagets Facebook-side.

 • dynamisk kulturbegrep
 • normativt kulturbegrep
 • deskriptivt kulturbegrep
 • etnosentrisme
 • kulturrelativisme
 • ukultur  
 • finkultur
 • kulturkollisjon
 • kulturmøte
 • kulturavstand
 • interkulturell (kommunikasjon)
 • intrakulturell (kommunikasjon) 
 • kulturfilter
 • utvidet kulturbegrep
 • tverrkulturell
 • flerkulturell
 • subkultur

Interaktiv ordliste - sentrale begreper

 

Repetisjon av begreper

Prøv denne quizen for å repetere begreper fra  kurset i kommunikasjon og kultur 1.

MyTask - trykk på ikonet for å åpneMyTask - trykk på ikonet for å åpne