Fagstoff

Grunnleggende HMS

Publisert: 30.09.2012
Sikkerhet og risikovurdering: Skilt - påbudt med hjelm

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom HMS og god lønnsomhet.

Rettigheter og plikter
Det er gitt en rekke lover, forskrifter og veiledninger som setter krav om HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har både rettigheter og plikter i følge disse forskriftene.

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring.

De ansatte har plikt til å medvirke. De har blant annet plikt til å melde fra om farlige forhold og handlinger, medvirke til et godt arbeidsmiljø og å bruke pålagt og tilgjengelig verneutstyr.

Grunnleggende HMS

 • Et planmessig HMS-arbeid skal sikre mot tap.
 • Arbeidstakeren skal sikres mot sykdom og skade.
 • Bedriften skal sikres mot økonomiske tap i form av skade på utstyr, materiell og avbrudd i driften.


For å oppnå gode resultater (og tilfredsstille forskriftene) skal bedriftene;

 • Beskrive HMS målsettingen.
 • Lage en enkel risikovurdering.
 • Sørge for å registrere nesten-uhell, skader og sykdom slik at gjentakelser kan forebygges.
 • Årlig vurdere om HMS-arbeidet er godt nok.


En god dialog mellom ledere og ansatte, slik avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv beskriver, er avgjørende for utviklingen av en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø uten skader og med lavt sykefravær.

Alle virksomheter krever styring og planlegging. Et styringssystem kan utformes på mange
måter. For små virksomheter er det viktig at det ikke lages store og vanskelige systemer for å planlegge og følge opp viktige aktiviteter. Et styringssystem, stort eller lite, består egentlig
bare av fire grunnleggende aktiviteter.

 1. Fortell hva du skal gjøre (alle planlagte tiltak).
 2. Gjør det du sa du skulle. Sjekk at tiltakene blir utført. Dette krever ansvar og tidsfrist.
 3. Se etter at du har gjort det du sa du skulle gjøre. Kontroller at ting er gjort.
 4. Hvis resultatet ikke ble som ventet – gjør noe med det.


Et godt HMS-arbeid er langsiktig og må styres etter fastsatte mål. Konkrete mål for HMS bør motivere alle i arbeidet med å skape en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass. HMS-målene bør være så konkrete at det er mulig å gjennomføre tiltak for å oppnå målet.

Felles for alle bedrifter er at når vi jobber sammen med noen vi trives med, oppleves jobben som god, og arbeidsplassen er god for helsa. Når samarbeidet med arbeidskamerater eller ledere er dårlig, oppleves jobben som vanskelig.

Arbeidsplassen kan bli helsebelastende og føre til sykdom og skader, lav effektivitet og misfornøyde kunder. Alle må derfor bidra til å skape den gode, trygge og sikre arbeidsplass.
En god arbeidsplass kjennetegnes av en klar og tydelig leder som lar ansatte ta ansvar, og ansatte som bidrar aktivt til et godt og trivelig arbeidsmiljø.

En god bedrift er en bedrift der de ansatte føler at de har et eierforhold til bedriften, produksjonen og produktet. Den ansatte føler at han/hun betyr noe for bedriften og de resultater den oppnår. Hvis den enkelte også opplever å få anledning til å bruke sine kunnskaper og utvikle seg faglig, er grunnlaget for den gode arbeidsplass og god helse lagt.

Det er også viktig for den enkelte å vite hvilke krav som stilles til jobben. Like viktig er det at alle får klare tilbakemeldinger om man gjør en god eller dårlig jobb. En god regel er å gi ros i andres påhør og ris på tomannshånd.

Mange bedrifter velger å informere om ordretilgang og økonomi. Vi lever dessuten i en tid der arbeidslivet er preget av stadige forandringer og omorganiseringer. Da blir informasjon ekstra viktig. De ansatte har krav på en rimelig forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon. Uten det blir de usikre, og usikre og utrygge mennesker er dårlig arbeidskraft. Informasjon før noe settes i verk er med på å gi de ansatte innsikt, en følelse av tilhørighet og medvirkning, noe som er helt vesentlig for et godt arbeidsmiljø.

En trivelig arbeidsplass kjennetegnes også ved at konflikter, enten de er mellom ansatte eller med leder, løses mens de er små. Kort sagt kan vi si at dårlige kolleger og ledere er en helserisiko, mens gode ledere og gode kolleger fremmer god helse. Det er ikke mulig å oppnå et godt HMS-nivå uten å skape en trivelig arbeidsplass.

Oppgaver

Dekker delvis

Relatert innhold

Generelt