Fagstoff

Bruksanvisning, advarselsmerking, sikkerhetssetninger

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du om hvilke spesielle merkekrav som gjelder for produkter som har et skadepotensial.

EU har fastsatt krav for produksjon av produktgrupper som kan være farlige i bruk. Norge er nødt til å følge de samme kravene. Kravene er fastsatt i ulike typegodkjenningsstandarder. En bedrift som produserer pc-er, må produsere disse i samsvar med EUs typegodkjenningsstandard for pc-er.

Eksempler på produktgrupper der EU har fastsatt krav som bedriftene må oppfylle, er

  • leketøy
  • elektriske lavspenningsprodukter
  • førstehjelpsutstyr
  • personlig verneutstyr

Kommer du på flere?

Alle slike produkter skal være utstyrt med CE-merking. I tillegg skal det følge med en
samsvarserklæring. Samsvarserklæringen er et dokument som inneholder informasjon om hvilken typegodkjenningsstandard produktet oppfyller.

CE-merkingCE-merking
Alle vareprodusenter og vareformidlere har produktansvar. Dette betyr at de har ansvar for at et produkt er sikkert i bruk og ikke medfører helsefare. Om noen skulle bli skadd eller pådra seg helseskade ved normal bruk av et produkt, kan den skadde saksøke produsenten eller selgeren og kreve erstatning for påført skade.

Produsentene lager derfor bruksanvisninger som forteller hvordan produkter skal brukes. I
tillegg gir de informasjon som advarer mot feil bruk (faremerking), og sikkerhetsmerking med
informasjon om tiltak ved skade.