Fagstoff

Formering hos moser

Publisert: 27.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sporehuset hos mose

Moser er enkelt bygde landplanter uten ekte ledningsvev. De formerer og sprer seg med sporer. I mosenes generasjonsveksling er gametofytten den mest dominerende og iøynefallende fasen som også driver fotosyntese. Sporofytten er kortlivet og festet til gametofytten som den er avhengig av gjennom hele livsløpet. Denne kjønnede formeringen er avhengig av vann. Ukjønnet formering er også svært vanlig hos mange moser.

En bladmoses bygning:

Mosenes bygning.Gametofytten mangler ekte røtter og ledningsvev, men har ofte rhizoider som rotlignende festeanordninger. Sporofytten vokser ut fra gametofytten der befruktningen finner sted. Sporene dannes i sporehuset øverst på sporofytten.    

 

Bjøremose sett ovenfraHannlig bjørnemose med kjønnsorganer (anteridier) omgitt av beskyttende bladstrukturer.    

 

Tvaremose med grokornskålerTvaremose har grokornskåler til vegetativ formering. Stilkstrukturen er ikke en sporofytt, men en del av gametofytten. Kjønnsorganene dannes på undersiden av parasollen.

Generasjonsveksling hos moser

På den grønne gametofytten dannes flercellede kjønnsorganer. De hunnlige (arkegonier) og hannlige (anteridier) kjønnsorganene utvikles ulike steder på samme plante eller på forskjellige planter. De hannlige kjønnscellene er avhengige av vann for å kunne bevege seg til en hunnlig eggcelle. Befruktningen skjer i arkegoniet og danner en diploid zygote som vokser til en sporofytt. Sporofytten er festet til gametofytten og får vann og næring fra denne gjennom livsløpet.

Sporofyttens stilk løfter sporehuset opp slik at sporene får et bedre utgangspunkt for spredning. Haploide sporer dannes ved meiose og spres hovedsakelig med vind i tørt vær. En spore spirer til en forgreinet celletråd, og herfra vokser en ny grønn gametofytt, og livssyklusen er fullført.

Generasjonsveksling hos mose.Generasjonsveksling hos bjørnemose.
Opphavsmann: Knut Høihjelle
 

Ukjønnet formering

Mange moser formerer seg ukjønnet, og hos noen dannes det sjelden sporofytter. I arktiske, alpine og tørre strøk er det vanlig at deler av mosen kan løsne og spre seg ved fragmentering. Noen moser danner vegetative formeringsorganer fra stengel eller blad. Disse miniplantene løsner og vokser opp til selvstendige individer. Noen moser har små skåler på overflaten med grokorn som kan spire til nye moseplanter.

 

Avhengighet av vann

Den kjønnede formeringen hos moser er avhengig av vann, og derfor finner vi ofte moser i fuktige miljøer. Mosene tåler imidlertid å tørke helt ut og kan kvikne til og gjenoppta livsfunksjonene ved ny tilgang på vann. Sporene kan også være spiredyktige i flere år etter at de er spredt.

Relatert innhold

Faglig