Fagstoff

Eksempel på problemer som store byer står overfor

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Jernbanetorget T-banestasjon

Her lærer du hvorfor store byer ikke kan dekke etterspørselen etter motorisert transport bare ved å bygge nye veier.

Lenker:

Prognose fra SSB basert på middels vekst 

Registrert folkemengde i 2010 

 

Folketallet i Oslo øker raskt.Folketallet i Oslo øker raskt.
Fotograf: Vegard Grøtt
  

Oslo er vår tettest befolkede by. I 2010 hadde Oslo cirka 587 000 innbyggere. Statistisk sentralbyrå har laget en prognose som sier at folketallet 30 år senere – i 2040 – vil være cirka 834 000 (middels vekst).

ÅrBefolkningstall i OsloMerknad
2040      834 000Prognose fra SSB basert på middels vekst, se lenke i marg
2010-     587 000Registrert folkemengde i 2010, se lenke i marg
Differanse=    247 000Prognose for vekst i Oslos befolkning fra 2010 til 2040

Tabell: Befolkningstall i 2010 og prognose for 2040 for Oslo (Kilde: SSB og Oslo kommune)

Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst blir 8233 personer ut fra tabellen (247 000 : 30 = 8233).

La oss anta at folketallet i Oslo vokser med 8233 personer per år de neste 30 årene. La oss videre anta at 40 % av de nye er yrkesaktive og reiser til jobb i egen bil samtidig i morgenrushet. Resultatet blir da at veisystemet i Oslo om 30 år må ta unna en tilleggstrafikk per rushtime på

247 000 x 40 % = 98 800

altså 98 800 flere biler.

Dette krever 83 nye kjørefelt i retning mot sentrum i morgenrushet og like mange den andre veien i ettermiddagsrushet:

98 800 : 1200 = 82,33

altså 82,33 kjørefelt.

 

Løsningen er å satse på kollektive persontransportformer.Løsningen er å satse på kollektive persontransportformer.
Fotograf: Mattis Sandblad
  

Hvis hvert kjørefelt er 3 m bredt, vil behovet være 83 nye, 6 m brede, tofeltsveier. Samlet blir dette en veibredde på 500 m. I tillegg trenger vi parkeringsareal til de ekstra bilene. Vi vet i dag at nesten alle ledige arealer i det sentrale Oslo-området er bebygd. Det er ikke plass til nye veier og parkeringsplasser. Vi er nødt til å finne andre løsninger.

Løsningen for de tettest befolkede områdene våre ligger i å satse på kollektive persontransportformer og kvalitetssikre disse. Mindre byer og tettsteder har foreløpig ikke de samme problemene, men kan fort komme til å få det etter hvert som flere bosetter seg i byene. Om en vei i dag har en trafikkbelastning på 1000 biler i timen i morgenrushet, skal det bare 200 flere biler til før kapasitetsgrensen er nådd. Et nytt boligområde med plass til 500 personer kan være nok til at kapasiteten sprekker.