Fagstoff

Utlevering av gods til kunde

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du hvordan du skal avslutte en inngått fraktavtale.

PDA, personlig digital assistentPDA, personlig digital assistent
Fotograf: Fredrik Solstad

 

Skadet godsSkadet gods 

Når en mottaker krever gods utlevert, eller når mottakeren får godset sitt utlevert, trer mottakeren inn som part i fraktavtalen. Samtidig trer avsenderen ut av fraktavtalen.

Partene ved inngåelse og avslutning av en transportavtalePartene ved inngåelse og avslutning av en transportavtale
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

Ved utlevering av godset skal mottakeren alltid kvittere for mottaket, enten på selve fraktbrevet eller på en PDA (personlig digital assistent), som er mer vanlig i dag. Samtidig skal sjåføren skanne strekkoden på sendingen en siste gang for å oppdatere sporingsinformasjonen som forteller at godset er utlevert til mottakeren. Når distribusjonssjåføren er tilbake ved terminalen, dokker han PDA-en. Dermed oppdateres sporingsinformasjonen automatisk.

Dersom godset har synlig skade ved utleveringen, skal mottakeren anmerke dette i fraktbrevets merknadsrubrikk eller på annen måte. Sjåføren skal signere på at skaden var til stede ved utleveringen.

Om mottakeren nekter å ta imot godset, gjelder fortsatt fraktavtalen mellom avsenderen og fraktføreren. Fraktføreren må derfor henvende seg til avsenderen på nytt for å innhente en ny forholdsordre om hva som skal skje med godset.

For avsenderen innebærer dette at en ny transportavtale må inngås. Derfor må alle opplysninger om det nye fraktoppdraget noteres som om det var en ny sending.