Fagstoff

Eksempler på fraktberegning

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Vi skal se på to eksempler på fraktberegning. I begge eksemplene går vi ut fra at et fraktregulativ er utarbeidet med utgangspunkt i at godset har en gjennomsnittlig tetthet på 2,0. Det betyr at et kolli på 2 kg opptar et lasteromsvolum på 1 liter (1 dm3).

Lenker:

Postloven § 3  


Glava er eksempel på volumgods.Glava er eksempel på volumgods.
Fotograf: Sven Arne Buggeland
  

Eksempel 1

En kunde kommer med en pakke med følgende mål: 1 m x 1 m x 1 m = 1 kubikkmeter (1 m3). Du veier pakken og registrer at den veier 200 kg. Tettheten er da (vekt i kg:volum i dm3):

200 kg:(10 dm x 10 dm x 10 dm) =

200 kg:1000 dm3 = 0,2 kg per dm3

Om du bruker fraktregulativet og fraktberegner kolliet med utgangspunkt i vekten, får du ikke dekning for kostnadene du har ved å påta deg oppdraget. Du må multiplisere med en faktor som kompenserer for at godset har mye lavere tetthet enn det regulativet har som utgangspunkt.

Om kolliet hadde bestått av vann, ville vekten av kolliet vært 1000 kg, siden 1 m3 vann veier 1000 kg. Regulativet forutsetter at 1 m3 lasterom tilsvarer en vekt på 2000 kg.

Vi kaller gods med lav tetthet for volumgods når vi fraktberegner. For å finne fraktbeløpet bruker vi regulativfrakten og multipliserer fraktbeløpet med en faktor. Faktoren avhenger av godsets tetthet. I vårt tilfelle blir omregningsfaktoren:

2,0:0,2 = 10,0

der 2,0 er tettheten som fraktregulativet er basert på, og 0,2 er tettheten for det aktuelle godset som skal fraktberegnes.

Tabellen nedenfor viser typiske omregningsfaktorer for volumgods i et fraktregulativ:

Godsets tetthetOmregningsfaktor
Vanlig volumgods1:3,5   –   1:5
Ekstra lett volumgods (ekstra lav tetthet)1:8
Ultralett volumgods (Glava, isopor) (2,0:0,02 = 100)1:100

Tabell:  Omregningsfaktorer for volumgods

Vær oppmerksom på at lettgods og volumgods ikke er det samme. Lettgods er postlovens betegnelse på pakker inntil 20 kg (se lenke i margen), mens volumgods er pakker med lav tetthet, det vil si pakker med lav vekt i forhold til volum.

Lastebil, trailer fra Bring logistics - Posten
Fotograf: Øystein Søbye
 

Eksempel 2

En kunde kommer med et kolli. Du måler kolliet og finner disse ytre målene: 10 cm x 30 cm x 200 cm. Kolliet veier 15 kg. Du starter med å beregne kolliets tetthet:

15 kg:(1 dm x 3 dm x 20 dm) =

15 kg:60 dm3 = 0,25 kg per dm3

Vi forutsetter at fraktregulativet er basert på gods med en gjennomsnittlig tetthet på 2,0. Omregningsfaktoren blir da:

2,0:0,25 = 8,0

Det betyr at vi må multiplisere vekten på kolliet med en faktor på 8,0 og fraktberegne kolliet som om det veide følgende:

15 kg x 8,0 =120 kg

Kunden ber om at kolliet sendes som dør-–til–dør-pakke. Regulativet sier da at fraktbeløpet skal ha et påslag på 50 % av regulativets normalfraktsatser. Dermed må du multiplisere fraktbeløpet med faktoren 1,5 for å finne det endelige fraktbeløpet som kunden skal betale.

Husk også å multiplisere med 1,25 til slutt. Hvorfor?