Begrep

Haplontisk, diplontisk og haplodiplontisk livssyklus

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 27.07.2017

Haplontisk livssyklus

Tegning av syklus. Hos noen grønnalger er det flercellede stadiet haploid. Det eneste diploide stadiet er zygoten som ble dannet ved befruktningen. Zygoten går raskt i meiose og danner haploide sporer, som vokser til en ny haploid organisme.


Diplontisk livssyklus

Tegning av syklus. Hos de fleste dyr, inkludert mennesket, og noen brunalger er det bare kjønnscellene som er haploide. Organismen er diploid gjennom hele livsløpet.

 

 

Haplodiplontisk – generasjonsveksling

Tegning av syklus. Hos arter med generasjonsvekslingOrganismer med generasjonsveksling veksler gjennomlivsløpet mellom en flercellet diploid fase (sporofytt) og enflercellet haploid fase (gametofytt).Den diploide sporofytten produserer haploide sporer ved meiose. Sporene utvikler seg til haploide gametofytter som produserer kjønnsceller ved mitose. Livssyklusen fullføres når to kjønnsceller smelter sammen til en diploid zygote som vokser opp til en ny diploid sporofytt.Generasjonsveksling hos planter. finnes det en flercellet diploid og en flercellet haploid fase. Det varierer hvilken fase som er dominerende. Grønnalgen havsalat er et eksempel på en organisme hvor den haploide gametofyttgenerasjonen er like stor som den diploide sporofyttgenerasjonen.