Fagstoff

Hva er kultur?

Publisert: 13.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kunstdebatt

Ordet kultur bygger på de latinske substantivene cultura, som stod for dyrking av jorden, og cultus, som stod for dyrking av gudene. De to betydningene finner vi også igjen i den norske bruken av ordet kultur. På den ene siden betegner kultur en menneskelig aktivitet som innebærer en bearbeidelse av naturen og annet råmateriale vi finner rundt oss, på den andre siden betegner det åndsarbeid – altså arbeid med tanker og ideer.

Inne på et museum. Foto. Kunst har vært en naturlig forlengelse av kulturbegrepet. Men ligger det ikke også en egen kultur i å se på kunst?  

 

Ordet kultur er ofte brukt om den måten mennesker lever på. Det finnes beskrivelser av ungdomskultur, organisasjonskultur, forretningskultur, innvandrerkultur, japansk og norsk kultur. Her tenkes det nok mest på den fjerde betydningen: kultur som livsform. Men den femte betydningen: meningsfellesskap ligger kanskje under alle de fem kategoriene.

Disse betydningene ligger også under forskjellige måter ordet brukes på i norsk sammenheng i dag. Vi kan sette opp denne litt forenklede oversikten over hvordan ordet «kultur» brukes (tilpasset etter Johansen 1999 97).

1. Kultur som åndsliv og produkter av slik aktivitet, både «finkultur» og «ukultur»: litteratur, billedkunst, musikk, teater, fjernsyn og andre skapende aktiviteter. (Humanvitenskap og kunst.)

Fiolinist. Foto. Klassisk konsert: Fortsatt kun for noen få?    

2. Kultur som aktiviteter, det «utvidede» kulturbegrep, som innebærer at det er et kulturelt aspekt ved alle aktiviteter, redskaper og gjenstander: idrett, fritidsaktiviteter, undervisning, sosialarbeid, mat, verktøy, klesdrakt. (Velferdspolitikk og organisasjonsliv.)

3. Kultur som arv og minne: tradisjoner, kulturlandskap, kystkultur, kulturgjenstander … Det gamle er bærer av identitet: språk, religion, eventyr, sagn, vikingskip, stavkirker, karjoler. (Human- og samfunnsvitenskap, folkeminne, museum og kulturvern.)

Mennesker på tur. Foto. Norsk natur: Hvilken kulturtype synes du dette bildet går under?   

4. Kultur som livsform, som en særlig måte å leve på eller være på: steinalderkultur, indianerkultur, japansk kultur, nordlandskultur, forretningskultur, sykehuskultur, MC-kultur. (Samfunnsvitenskap, sosialantropologi.)

Samer sammen. Foto. Fellesskap: Å være en del av en kultur gir en fellesskapsfølelse. 

5. Kultur som meningsfellesskap: mønster av mening, koder, ideer, verdier, normer, identitet. (Studiet av kommunikasjon.)

Det er ikke skarpe grenser mellom disse betydningene, og egentlig er vel alle av interesse i studiet av kommunikasjon. Felles for alle disse betydningene er at kultur er noe menneskeskapt. Kultur innebærer en bearbeidelse av natur – en dyrking.

Oppgaver

Gjør  Kulturbegrepsoppgave 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Faglig