Oppgave: Drøfte

Tre vekstformer og tre scenarioer

Refleksjonsoppgaver

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Plasticia superficia

I denne oppgaven skal du vurdere tre mulige utfall av et vekstforsøk. Den oppdiktede arten Plasticia superficia vokser ved flere høyder over havet, og planter ved ulike høyde ser forskjellige ut. Frø fra planter med ulik fenotype samles inn og såes under like vilkår ("common garden experiment").

Vurdering av vekstforsøk

Plantearten Plasticia superficia vokser ved mange ulike høyder og utviser en variasjon med økende høyde hvor arten har en typisk dvergvekst ved rundt 2000 moh. Det antas at forskjellene er genetiske, og de tre formene av arten er derfor gitt egne navn som varieteterEn varietet er en taksonomisk kategori som ligger under art og underart i det systematiske hierarkiet som brukes i botanikk. En varietet kan skilles fra andre varieteter i ett eller flere karaktertrekk og har gjerne også noe ulik økologi..

Grafisk framstilling av terrenget hvor de tre variantene vokser.Varietetene A, B og C av Plasticia superficia vokser i ulik høyde over havet. 

  • A – Plasticia superficia var. superficia
  • B – Plasticia superficia var. intermedia
  • C – Plasticia superficia var. nana 

En nysgjerrig forsker ønsker å undersøke dette nærmere og samler inn frø fra planter ved tre ulike høyder tilhørende de tre ulike varietetene. Frøene blir sådd og spirer under identiske forhold, og de voksne plantene sammenlignes.

Tabell som viser tre mulige resultat av forsøket.Forsøket gir tre mulige utfall/scenarier for de tre vekstformene.

Svar på følgende spørsmål basert på resultatene fra alle tre scenariene:

  1. Tror du forskjellene mellom de tre formene er genetisk betinget eller ei? Er dette økotyper?
  2. Hvordan forklarer du forskjellene mellom formene i naturen ut fra hvert av de tre scenarioene?
  3. Hva ville du eventuelt ha gjort med nomenklaturen, altså navnsettingen, av disse tre formene i de tre ulike scenariene?