Fagstoff

Gjester med spesielle behov

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fornøyd gjest

Det er viktig at omgivelsene er tilrettelagt slik at flest mulig mennesker kan delta i samfunnslivet. Det gjelder også på reiser og på hoteller. Kravene om universell utforming har stor betydning for reiselivsnæringen.

Funksjonshemmet alpinkjører og ledsager under Ridderuken 2012 på Beitostølen.Funksjonshemmet alpinkjører og ledsager under Ridderuken 2012 på Beitostølen.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
  

Oppgave

Hva er funksjonshemning?

Søk informasjon om funksjonshemning. Du kan intervjue funksjonshemmede i lokalmiljøet og søke på Internett.

Skriv en kort rapport om funksjonshemminger.

Informasjonstavle med punktskrift, Botanisk Hage i Oslo.Informasjonstavle med punktskrift, Botanisk Hage i Oslo.
Fotograf: Bård Løken
 


Oppgave

Universell utforming

Søk informasjon om universell utforming i lover og forskrifter. Bruk Internett og lokale kilder.

Hvilke krav til bygninger, uteområder og transportmidler finner du?

Drøft hvilke konsekvenser slike krav kan ha for reiselivet.

Bevegelseshemmet eldre dame venter på innsjekking på flyplass.Bevegelseshemmet eldre dame venter på innsjekking på flyplass.
Fotograf: Roger Hardy
  

Arbeidsoppdrag

Tilpasning til funksjonshemmede?

 • Ring eller oppsøk et lokalt overnattingssted.
 • Intervju en representant for overnattingsstedet (hotellsjef, resepsjonist) om tilpasning til funksjonshemmede. (Bruk Generell sjekkliste for funksjonshemming som utgangspunkt.)
 • Eventuelt: Inspiser overnattingsstedet.
 • Skriv kort rapport om overnattingsstedets tilpasning til funksjonshemmede.

Den generelle sjekklisten kan kombineres med spesielle sjekklister for blant annet

 • bevegelseshemmede
 • hørselshemmede
 • synshemmede

Bruk sjekklistene til Norsk Akkreditering. 


Gjester med funksjonshemning

I Norge regner man med at opp mot 10 % av befolkningen har en funksjonshemning. Mange av dem trenger tilrettelegging av det fysiske og sosiale miljøet for at de skal kunne delta i aktiviteter.

Det er et mål å øke funksjonshemmedes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Når forholdene er lagt til rette for det, kan funksjonshemmede delta på linje med andre. Ofte er det slik at utformingen av omgivelsene kan forsterke en funksjonshemning. Men hvis forholdene er lagt til rette for eksempel for rullestolbrukere, med heiser, brede dører, adkomst uten trapper og så videre, er det ikke så vanskelig å ta seg fram.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) definerer funksjonshemning slik:

«Som grunnlag for sin virksomhet har FFO en forståelse av funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse.»

(§ 1 i FFOs vedtekter)

Universell utforming

Lover og forskrifter stiller krav om universell utforming av bygninger, uteområder, transportmidler og produkter. Hensikten er å utforme et samfunn som er tilpasset alle mennesker.

Blant en rekke lover og forskrifter nevner vi blant annet

 • plan- og bygningsloven
 • teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
 • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle

Krav om universell utforming og likestilling har stor betydning for reiselivet – ikke minst for spise- og overnattingssteder og transportmidler.

Aktuelle kilder:

Soveplass for funksjonshemmede?

En ordning med stjernemerking viser hvor godt hotellene er tilgjengelige for bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede samt personer med astma og allergier.

Ordningen er et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norsk Akkreditering. Det er utarbeidet kriterier med sjekklister for å bli akkreditert. Du finner sjekklistene her:

Med sine 72 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Du finner informasjon om alle organisasjonene på FFOs nettsted. 

Astma og allergi

Astma er en kronisk betennelsessykdom i luftveiene som fører til økning i luftveienes overømfintlighet.

Les mer

Dette medfører i sin tur til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tungpust eller økende surkling; særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episodene/anfallene kan pusten virke normal. Astma kan starte i alle aldre – fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Astma er ofte en arvelig sykdom som hyppig forekommer sammen med atopisk eksem og høysnue. Men noen får astma uten at det finnes i slekten.

skjul

 

Allergi er en form for overømfintlighet, uten at man kan si at all overømfintlighet skyldes allergi. Spesielle stoffer – allergener – utløser de allergiske symptomene.

Les mer

De vanligste allergiske sykdommer er astma (som også kan ha andre årsaker), høysnue, helårlig allergisk snue, eksem og annet kløende utslett (som elveblest). Allergisk sjokk er en sjeldnere, men alvorlig tilstand som krever hurtig behandling. 10 % av den voksne befolkningen i Norge har astma. Nyere forskning viser at forekomsten av astma blant barn i Oslo er 20 %.

skjul

 

Gruppeoppgave

Astma og allergi

Drøft og gi eksempler på hvilke praktiske hensyn et spisested kan/bør ta til folk med astma eller allergi.

Lenke:

Norges Astma- og Allergiforbund

 

 


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS