Fagstoff

Oppfatter du hva jeg sier?

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fornøyd gjest

Samme hendelse kan bli tolket forskjellig av ulike mennesker. Når vi snakker med andre mennesker, er det viktig at vi er skjerpet og konsentrert.

Øyenvitner til en ulykke kan ha ulik oppfatning av det de har sett.Øyenvitner til en ulykke kan ha ulik oppfatning av det de har sett.
Fotograf: Gisle Oddstad
  

Et sterkt sanseinntrykk – nordlys sett fra dekket på Hurtigruten.Et sterkt sanseinntrykk – nordlys sett fra dekket på Hurtigruten.
Fotograf: Stein J. Bjørge
  

Gruppeoppgave

Hva ser du?

Gå sammen i smågrupper på 4–5 elever.

Læreren viser tre ulike fotografier ved hjelp av lysark eller lignende – ett og ett foto om gangen. (Læreren har på forhånd valgt ut fotografier.)

Mellom hvert foto blir elevene bedt om å drøfte:

- Hvor i verden tror dere fotografiet er tatt?

- Gi eksempler på hvilke aktiviteter menneskene på fotografiet holdt på med.

- Var menneskene på fotografiet stort sett glade eller triste? Hadde de det bra eller dårlig?

Hvordan vil dere ellers beskrive det dere så?

Samme virkelighet, ulike oppfatninger

Den som har sett en bilulykke, har opplevd hvor forskjellig ulike øyenvitner forteller om det de så. Vi finner knapt to mennesker som betrakter og beskriver den samme virkeligheten likt.

Ulike oppfatninger kommer dels av at vi har begrenset kapasitet til å motta og bearbeide informasjon, dels av at vi tolker den ulikt. Variasjonen fra person til person fører til at vi – hver på vår måte – danner oss ulike oppfatninger av mennesker og hendelser.

Sansing og persepsjon

Våre sanseinntrykk (syn, hørsel, lukt, smak, bevegelse) blir formidlet via nervesystemet og til hjernen. Her blir inntrykkene bearbeidet, fortolket og sammenstilt til en meningsfull helhet.

Psykologene kaller dette persepsjon, som kommer av det latinske ordet perseptio, som betyr «fornemmelse, forestilling, sansning». Å persipere betyr «å oppfatte».

Gjennom persepsjon bygger vi selvbildet vårt og oppfatningen vi har av andre mennesker og omgivelser. Psykologene beskriver persepsjon som både en aktiv og en passiv prosess.

Aktiviteten består av:

  1. Seleksjon (utvelging): Bare en del av sanseinntrykkene blir valgt ut til videre behandling. Det er begrenset hva vi kan oppfatte om gangen, og vi må derfor gjøre et utvalg.
  2. Organisering: Vi oppfatter sanseinntrykkene som helheter og mønstre. En regelmessig banking blir lett oppfattet som en rytme.
  3. Utfylling: Vi har en tendens til å omskape noe ufullstendig til noe vi oppfatter som fullstendig eller helhetlig. Når vi ser greiner og en stamme, kaller vi det et tre. Når vi hører en enkelt tone eller en strofe, kaller vi det en melodi.

Mange av oss tar sanseinntrykk og tolkninger av dem for gitt, og vi tenker ikke alltid over hvorfor og hvordan vi får bestemte oppfatninger – eller om denne oppfatningen stemmer med virkeligheten. Vi tror på noen mennesker og mistror andre. Vi får sympatier og antipatier uten at vi alltid forstår hvorfor.