Fagstoff

Viktige sikkerhetsfaktorer ved transportoppdrag

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tungtransport i motsatt kjørefelt, sett fra innsiden på en bil

Her skal vi se på noen faktorer som har betydning for å kunne gjennomføre et transportoppdrag på en sikker måte.

Det er viktig å finne et egnet transportmiddel.Det er viktig å finne et egnet transportmiddel.
Fotograf: Sheng Li
 

 

 

 

 

 

For å frakte ADR-gods kreves spesiell kompetanseFor å frakte ADR-gods kreves spesiell kompetanse.
Fotograf: Steinar Myhre
 

 

 

 

 Her er transporttiden mindre viktigHer er transporttida mindre viktig.
Fotograf: Helge Sunde
 

 

 

 

 

En yrkessjåfør opplever ofte tidspressEn yrkessjåfør opplever ofte tidspress. 

Organisering

Hvordan transportoppdragene organiseres, har stor betydning for sikkerheten. Med organisering mener vi om transportmiddelet er egnet, om de involverte har tilstrekkelige kunnskaper, og om det er tid til å gjennomføre oppdraget på lovlig vis.

Du kan oppleve at transportoppdrag blir utført med utstyr som ikke er egnet for oppgaven. I kampen om oppdrag kan noen være villige til å «prøve seg». Befrakterne vil gjerne skaffe last, og det er ikke alltid de kjenner transportmiddelet. I slike tilfeller er ditt faglige skjønn viktig.

Kunnskap

All transport av gods og passasjerer krever kunnskaper. Noen typer gods krever i tillegg spesielle kunnskaper. Dette kan være farlig gods (ADR-gods) eller annet gods som er vanskelig og krever spesiell behandling.

Grønnsaker og andre lett bedervelige matvarer (ATP-gods) er eksempler på slikt gods. En viktig del av organiseringen av en transport er derfor å sørge for at de som er involvert i transporten, har de nødvendige kvalifikasjonene for å gjennomføre den.

Transporttid

Vi vet fra undersøkelser at transporttida er viktig enten det gjelder persontransport eller godstransport. I tilfeller der selve transporten er en del av produktet, er det annerledes. En som reiser med hurtigruta, for eksempel, betaler gjerne for opplevelsen også.

For godstransport er kort transporttid viktig, da kort transporttid gir lavere kapitalkostnader for den tida godset befinner seg på transportmiddelet. Tidsfristene er korte for alle transportformene. For veitransporten blir korte transporttider regnet for å være et konkurransefortrinn.

Tidspress

I dagens samfunn, med stort press på effektivitet, er persontransporten på veien også under tidspress. Passasjerene vil ikke sitte på bussen lenger enn nødvendig. Busselskapet ønsker å utnytte sjåførenes arbeidstid best mulig. Derfor er rutetidene knappe, og forsinkelser kan lett oppstå hvis kjøreforholdene endrer seg.

Yrkessjåfører vil derfor ofte være under tidspress, noe vi vet kan føre til en stressende arbeidsdag og over tid også til helseplager.

Oppgaver