Fagstoff

Del 1: Alminnelige bestemmelser, oppgaver

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Det kan være flere riktige svaralternativer.

1.1

Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka?

a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler.

b) Hver del er delt inn i kapitler.

c) Hvert kapittel er delt inn i avsnitt og underavsnitt.

d) Boka er delt inn i bilag A og bilag B med vedlegg.

1.2

Hvilke(t) av følgende alternativer er unntatt fra ADR-bestemmelsene?

a) transport av farlig gods foretatt av privatpersoner når godset
er emballert for detaljsalg og beregnet på vedkommendes personlige bruk

b) transport av maskiner eller utstyr som ikke er beskrevet i ADR, og som inneholder farlig gods i innebygd utstyr

c) transport av varer i klasse 7, radioaktivt materiale

d) transport av varer i klasse 1, eksplosive stoffer og gjenstander

1.3

Hva er riktig om drivstoff beregnet på framdrift av motorkjøretøy?

a) Samlet volum for faste tanker må ikke overstige 1500 liter på én transportenhet.

b) Samlet volum for faste tanker på vogntog må ikke overstige 3000 liter.

c) Tank montert på tilhenger må ikke overstige 500 liter.

d) I bærbare drivstoffbeholdere kan det transporteres inntil 60 liter på én transportenhet.

1.4

Du transporterer farlig gods. Hva er riktig dersom mengden av farlig gods ikke overstiger verdiene i kolonne 3 i tabell 1.1.3.6.3?

a) Du er fritatt for kapittel 1.3.

b) Du er fritatt for kapittel 1.4.

c) Du er fritatt for kapittel 5.3.

d) Du er fritatt for kapittel 5.4.3.

1.5

Hvilke(t) av momentene nedenfor inngår i definisjonen av en tankkonteiner?

a) er et transportredskap

b) består av tankskall med utstyrskomponenter

c) har et volum over 450 l for transport av gasser i klasse 2

d) oppfyller kravene til IBC

1.6

Hva mener vi med transport i bulk?

a) transport av uemballert fast stoff eller uemballerte gjenstander i kjøretøy eller konteinere

b) transport av uemballert flytende stoff i kjøretøy

c) transport i kjøretøy med lastekasse som kan lukkes

d) transport av stoffer som transporteres i tanker

1.7

Hvilke(t) krav stilles til avsenderen når det gjelder ADR-transport?

a) Han skal forvisse seg om at det farlige godset er klassifisert og tillatt for transport i samsvar med ADR.

b) Han skal bare bruke emballasje som er godkjent og egnet for transport av de stoffene det gjelder.

c) Han skal kontrollere at kjøretøyene er riktig og tilstrekkelig merket med oransje skilt og faresedler.

d) Han skal oppfylle krav som gjelder forsendingsmåte og transportrestriksjon.

1.8

Hvilke(t) krav stilles til transportøren når det gjelder ADR-transport?

a) Han har ingen spesielle krav utover å sørge for at kjøretøyet er EU-kontrollert.

b) Han skal kontrollere at kjøretøyet ikke er overlastet.

c) Han skal forvisse seg om at all informasjon som kreves i ADR, er gitt av avsender, og at den fastsatte dokumentasjonen finnes i transportenheten.

d) Han skal egenhendig fylle ut alle dokumenter som omhandler den farlige lasten.

1.9

Hvilke krav stiller blant annet kapittel 1.10?

a) Farlig gods skal bare tilbys for transport av transportører som er tilfredsstillende identifisert.

b) Det skal alltid følge med personell fra et vaktselskap under transporten.

c) Kjøretøyets mannskap skal ha med seg ID med foto.

d) Det skal utarbeides og iverksettes en sikringsplan ved transport av farlig gods med høy risiko.