Fagstoff

Premiefond

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Her lærer du hvordan forsikringsselskapene jevner ut risikoen for skade og tap ved å samle premieinnbetalingene fra mange forsikringstakere i et premiefond.

Forsikringsselskap tar imot årlige forsikringspremier fra mange forsikringstakere. Innbetalingene samler forsikringsselskapene i ulike premiefond.

ForsikringsprinsippetForsikringsprinsippet – mange deler på risikoen for skade eller tap.
Opphavsmann: Bjørn Norheim

Bare et fåtall av de som betaler forsikringspremie, opplever skade på eller tap av eiendeler eller helse. Disse får utbetalt en erstatning fra premiefondet. På denne måten fordeler forsikringsselskapet risikoen for tap på mange forsikringstakere.

Prinsippet er altså at mange betaler inn en fast årlig premie. Til sammen blir dette et stort beløp. Forsikringsselskapene utbetaler storparten av de innbetalte forsikringspremiene til de som blir utsatt for tap eller skade på eiendom eller helse. En mindre andel av de innbetalte premiene går med til å dekke forsikringsselskapets administrasjonskostnader og fortjeneste.