Fagstoff

Betingelser og belønning

Publisert: 28.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Forskning viser at det er behov for individuell behand­ling av medarbeidere, for eksempel bør belønningssystemet tilpasses den enkelte. Lønn kan være mindre viktig for den ansatte enn personlig utvikling, anerkjennelse, ansvar og trivsel.

Det finnes mange måter å motivere de ansatte på.Det finnes mange måter å motivere de ansatte på.
Fotograf: Dag Jenssen
 

Oppgave
Lag en liste over de motivasjonsfaktorene du mener vil bli viktigst for deg i en framtidig jobbsituasjon.

 

Hensikten med insentiv- og belønningssystemer er å øke produktiviteten og å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere.

Betingelser og belønning

Tidligere trodde man ofte at de ansatte bare jobbet for lønna. Nyere undersøkelser viser at lønna ofte kommer langt nede på lista over motivasjonsfaktorer.

Å kunne bruke sine evner og utvikle sine talenter kan bety langt mer. Å få jobbe med moderne teknologi kan være svært meningsfullt for mange arbeidstakere. Det å oppnå anerkjennelse, få ansvar og være en del av et godt arbeidsmiljø kan oppleves som umistelige verdier. Vi kaller gjerne slike verdier for insentiver. Vi snakker derfor om insentiv- og belønningssystemer, eller på folkemunne: «gulrøtter».

Større amerikanske IT-selskap kan tillate seg å lønne medarbeiderne sine relativt beskjedent. Bare det å få jobb i slike anerkjente selskap er en belønning i seg selv. Å ha en slik jobb på CV-en kan nemlig ha stor betydning for senere jobber og avlønning.

Når dette er sagt, kommer vi ikke bort fra at lønna er viktig og bør stå i forhold til innsats og ansvar. De fleste foretak har gjerne en fornuftig lønnspolitikk.

Lønnspolitikken er en del av hele personalpolitikken. Likestilling mellom kjønnene er en naturlig del av dette. Lik lønn for likt arbeid er et kjent slagord.

Oppgave

Intervju en person i ledelsen ved skolen din for å finne ut hva slags frynsegoder vedkommende har. Alternativt kan du intervjue en person i bekjentskapskretsen din, i familien eller i venneflokken.


Oppgave

Forsøk å finne ut hva slags frynsegoder som er typiske for en salgsmedarbeider, en kontor- og administrasjonsmedarbeider eller en vekter.

 

Firmabilen er et vanlig frynsegode for ledere.Firmabilen er et vanlig frynsegode for ledere.
Fotograf: Thorfinn Bekkelund

Andre insentiver

På ledernivå kan det å oppnå eierandeler (aksjer) i foretaket være et viktig insentiv. Da vil lederen nyte godt av den verdiskapingen han eller hun har vært med på. Dette kalles opsjoner (egentlig mulighet). Ordningen har dessverre vist seg å gi en del uheldige utslag. Ledere har ofte tenkt på kortsiktig vinning og ikke på det som gagner bedriften i det lange løp. Denne ordningen er noe mindre brukt i dag.

De ansatte kan i noen tilfeller kjøpe aksjer til en rimelig pris. De ansatte vil imidlertid kunne risikere å tape penger ved kursfall, noe som ikke rammer opsjoner på samme måte.

En annen ordning er bonusordninger for avdelinger eller enkeltansatte. Betingelsen for utdeling er overskudd. Bonusen vil da utgjøre en fastsatt del av årsoverskuddet.

Frynsegoder

En utbetaling av bonus er selvfølgelig skattepliktig. Men i noen tilfeller kan ansatte få fordeler som ikke så lett kan verdsettes i penger. Disse kalles naturalytelser, eller «frynsegoder» på folkemunne.

Å disponere bilen man bruker i jobben, også privat er ett eksempel. Men også rimelige lån, fri barnehage, frie elektroniske tjenester som mobil, fasttelefon og Internett, fri avis og så videre er eksempler på slike frynsegoder.

Det er klare regler for hva som kvalifiserer til å være frynsegode. Skattemyndighetene har omregningsmodeller for å beregne den egentlige verdien – for så å kunne skattlegge fordelen.

Utdanning betalt av arbeidsgiveren regnes i dag for å være det mest verdifulle frynsegodet av alle. I mange tilfeller er dette skattefritt. Grunnen er myndighetenes ønske om å stimulere til kompetanseøkning.

betingelser og belønning
Kunstner: Erlend Hjortland Sandøy