Fagstoff

Bruk av ADR-boka

Publisert: 05.08.2013, Oppdatert: 04.03.2017

ADR-bokaADR-boka 

Forskrift om landtransport av farlig gods består av

  • en «rammeforskrift» med paragrafer nummerert fra § 1 til § 37
  • ADR, delene 1–9
  • RID, delene 1–7

Paragrafene i «rammeforskriften» er trykt på grå bakgrunn. Direkte under enkelte av paragrafene står veiledningen til aktuell paragraf.

ADR brukes i denne boka hovedsakelig om vedleggene A og B til ADR-avtalen. RID brukes i denne boka hovedsakelig om vedlegg C til COTIF-avtalen.

For å gjøre boka mer brukervennlig er delene 1–7 i ADR og RID flettet sammen. Delene 8 og 9 i boka gjelder bare ADR.

Tekst (delene 1–9) som gjelder både ADR og RID, er vist i samme font (skrifttype) som denne setningen.

 
Tekst (delene 1–9) som bare gjelder ADR, er vist i samme font som denne setningen.

 
Tekst (bare i delene 1–7) som bare gjelder RID, er vist i samme font som denne setningen.

 

I tillegg vil det flere steder – i overskriften eller i det enkelte avsnitt – være et prefiks (ADR eller RID) foran de respektive tekstene.

Anbefaling
Les først gjennom forskriftens §§ 1–37, inkludert veiledningen til de enkelte paragrafene, deretter teksten nedenfor.

Her følger en grov oversikt over hva som finnes hvor i ADR og RID.

Del 1 Alminnelige bestemmelser

Del 1 inneholder bestemmelser som er allmenngyldige for alt farlig gods. Avsnitt 1.1.3 inneholder ulike unntak fra ADR og RID, for eksempel noen unntak som gjelder privatpersoner, og bestemmelsene om særskilte unntak for «1.1.3-mengder». Overgangsbestemmelser, for eksempel for kjøretøy og annet materiell, finnes i kapittel 1.6.

Del 2 Klassifisering

For å finne fram til hvilke bestemmelser som gjelder for et stoff eller en gjenstand, må vi vite hvilket UN-nummer det aktuelle stoffet eller gjenstanden tilhører. Stoffer eller gjenstander som allerede er tildelt et UN-nummer, finnes i den alfabetiske lista i tabell B i kapittel 3.2. Der kan vi finne direkte hvilket UN-nummer stoffet eller gjenstanden er klassifisert som. Er vi usikre på om det aktuelle stoffet eller gjenstanden dekkes av et UN-nummer som står oppført foran navnet i tabell B, må det foretas en klassifisering i samsvar med bestemmelsene i del 2.

Del 3 Liste over farlig gods, unntak for begrensede mengder og unntatte mengder

Les først forklaringen til tabell A i avsnitt 3.2.1. Dersom vi kjenner korrekt UN-nummer (for eksempel fra tabell B), kan vi i tabell A finne bestemmelser som er spesielle for dette UN-nummeret.

Del 4 Emballasje, gassflasker og tanker – bruk

 

Del 5 Klargjøring for forsendelse

Kapittel 5.2 omhandler merking og faresedler på kolli.
Kapittel 5.3 omhandler merking og faresedler på kjøretøy.
Kapittel 5.4 omhandler dokumentasjon, herunder innhold i transportdokument og skriftlige instruksjoner til sjåføren (transportuhellskort).

Del 6 Emballasje, gassflasker og tanker – konstruksjon og periodisk kontroll

 

Del 7 Diverse bestemmelser som gjelder ved transport

Kapittel 7.5 omhandler lasting, lossing, håndtering og samlastingsforbud.

Del 8 Utstyr, dokumenter og opplæring

Kapittel 8.1 omhandler dokumenter, brannslokkere og annet utstyr som skal være med i et kjøretøy.
Kapittel 8.2 omhandler ADR-kompetansebevis.

Del 9 Konstruksjon av tankbiler, EX-biler og MEMU-er

 

Oppgaver