Fagstoff

Ansvarsforhold ved transport av farlig gods

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Avsenderen har spesielt ansvarAvsenderen har et spesielt ansvar.
Fotograf: Volvo Trucks Corporation

 

 

Eieren av kjøretøyet har spesielt ansvarEieren av kjøretøyet har et spesielt ansvar.
Fotograf: Volvo Trucks Corporation

 

 

Sjåføren har spesielt ansvarSjåføren har et spesielt ansvar.
Fotograf: Steinar Myhre
 

Avsenderen

Avsenderen er blant annet ansvarlig for at

 • godset er klassifisert og tillatt å transportere
 • det er brukt godkjent emballasje
 • godset er forskriftsmessig merket
 • transportdokumentet (fraktbrevet) er fullstendig utfylt

Se 1.4.2.1 i del 1.
Avsenderen har plikt til å informere føreren om at det er farlig gods i lasten.

Eieren av kjøretøy og materiell

Eieren er blant annet ansvarlig for at

 • kjøretøyet er godkjent og i forskriftsmessig stand
 • det foreligger godkjenningsattest for kjøretøyet når dette kreves
 • føreren har ADR-kompetansebevis når dette kreves

Eieren av tanker, tankkonteinere, beholdere og IBC-er skal sørge for at de blir framstilt til periodisk kontroll i samsvar med ADR.

Sjåføren

Sjåførens ansvar er blant annet å

 • sørge for å ha ADR-kompetansebevis når det kreves
 • passe på at kjøretøyet er godkjent for de produktene som transporteres
 • kontrollere at kjøretøyet er utstyrt med verneutstyr og brannslokkingsapparat(er) i samsvar med forskriftene
 • følge ADR-regelverket ellers
 • kontrollere at transportuhellskort  følger med transporten når slikt kort kreves, og gjøre seg kjent med innholdet i transportuhellskortet
 • overholde et eventuelt forbud mot samlasting på kjøretøy
 • avvise last dersom det er åpenbare mangler med emballasje, merking, dokumenter eller lignende
 • varsle lastebileieren dersom han blir oppmerksom på at transporten innebærer økt risiko eller ikke følger ADR-forskriftene
 • kontrollere at kjøretøyet ikke er overlastet
 • kontrollere at kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig og forskriftsmessig stand
 • se til at påbudt utstyr og merking er på plass
 • varsle brannvesenet (telefon 110) ved uhell
 •  forsikre seg om at det fylles/tømmes riktig produkt og mengde ved fylling/tømming av tankkjøretøy
 • holde tankkjøretøyet under konstant oppsyn ved fylling og tømming

Selvfølgelig er førere også pålagt et stort ansvar når det gjelder å kjøre spesielt forsiktig og defensivt slik at transporten kan foregå på en forsvarlig måte.

Krav til andre

Regelverket stiller i tillegg krav til sikkerhetsrådgiver (se § 10 i den norske forskriften og 1.8.3 i del 1), generelle krav til transportør (se 1.4.2.2 i del 1), mottaker (se 1.4.2.3 i del 1), laster (se 1.4.3.1 i del 1), pakker (se 1.4.3.2 i del 1), fyller (se 1.4.3.3 i del 1) og tankkonteineroperatør / multimodal tankoperatør (se 1.4.3.4 i del 1).

Forsikringsselskapene regner transport av farlig gods som mer risikofylt enn ordinær transport. Det bør derfor tegnes tilleggsforsikring ved transport av farlig gods.