Fagstoff

«ADR – den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods» og «forskrift om landtransport av farlig gods»

Publisert: 06.08.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Lenke til:

Statens vegvesen 

 

 ADR-bokaADR-boka 

«ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods» (delene 1–9) gjelder for hele EØS-området, mens «forskrift om landtransport av farlig gods«, som er gjengitt foran i ADR-regelverket og er delt inn i kapitler og paragrafer, bare gjelder i Norge. Hovedinnholdet i forskriftene er at transportører fra et medlemsland skal kunne transportere farlig gods fritt i andre medlemsland så lenge de overholder bestemmelsene i ADR-avtalen.

Den norske forskriften om landtransport av farlig gods med veiledning (se sidene 15–30 i ADR-boka) fastsetter som hovedregel at vegtransport av farlig gods skal følge bestemmelsene i ADR-avtalen. Vær spesielt oppmerksom på kapittel 1: «Innledende bestemmelser», kapittel 2: «Alminnelige bestemmelser», kapittel 3: «Særskilte krav til visse typer gods, kjøretøy og tanker» og kapittel 6: «Tilsyn og kontroll».

De norske særbestemmelsene i forbindelse med ADR-avtalen utgjør bare en liten del av ADR-regelverket og er nå innarbeidet i forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning.

Fra 2010 er tunnelene delt inn i kategoriene A–E, som gir restriksjoner på kjøring ut fra faren for eksplosjoner, utslipp av giftige gasser eller flyktige væsker og brann. Tunnelene skal merkes med vegskilt og signaler. En tunnel i kategori A har ingen restriksjoner og er heller ikke merket.

Det vi tar hensyn til her, er tunnelens egenskaper, risikovurdering og tilgjengelighet, og om det er mulighet for trafikkregulering og alternative ruter. Det kan også hende at én og samme tunnel er plassert i mer enn én tunnelkategori, basert på tid på døgnet, ukedag og lignende.

Vi kan finne opplysninger om dette i riksveglista (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) og på kartet «Tungtrafikk på riksveger i Norge 2011», utgitt av Statens vegvesen. Se www.vegvesen.no.

Oppgaver