Fagstoff

Friksjon

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sikring av last

Friksjonen mellom gods og underlag har mye å si når man skal frakte og sikre last. Det er derfor viktig å kjenne til hvordan friksjonen virker inn, når du skal velge sikringsutstyr og sikringsmetode.

Lenker:

Lastsikring del 1 

Lastsikring del 2 

 

Masse/tyngdeEt kolli som har massen 100 kg, har en tyngde, det vil si kraft som trekker kolliet mot bakken, som er 1000 N.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

Litt forenklet kan vi si at friksjon er en kraft som oppstår mellom last og underlag, og som prøver å motsette seg at lasten setter seg i bevegelse. Om du forsøker å skyve en trekasse bortover et grovt betonggulv, er friksjonen mellom kassa og gulvet stor, og det blir tungt å flytte kassa. Om gulvet er glatt og dekket med is, blir det lettere å dytte kassa, og da sier vi at friksjonen mellom kassa og gulvet er liten. På et lasteplan, et skipsdekk eller i en konteiner vil friksjonen mellom godset og underlaget være en del av det du må ta hensyn til i sikringen.

Friksjonen mellom gods og underlag er en kraft vi kan kalle F, og den er like stor som den kraften, K, som skal til for å flytte godset.

Lastsikring, illustrasjon
Opphavsmann: Bjørn Norheim
  

Størrelsen på friksjonen, F, er avhengig av godsets tyngde, G, og det kan vi uttrykke slik:


F= μG

Vi kan også skrive det slik:

 μ=FG

μ (my) kaller vi friksjonskoeffisienten. La oss si vi har et kolli som veier 100 kg og altså har tyngden 1000 N. Hvis vi må bruke en kraft på 200 N for å sette det i bevegelse, blir friksjonskoeffisienten


μ= 200 N1000 N= 0,2

Det tilsvarer litt dårlig vinterføre. På den grove betongen rører ikke kassa seg før kraften er kommet opp i 800 N, og da blir µ = 0,8.


DLM her