Fagstoff

Ulemper ved veitransport

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

Motorisert transport fører til uønskede trafikkulykker. Her lærer du litt om hva myndighetene gjør for å bidra til å redusere antall trafikkuhell.

Lenke til:

Nullvisjonen 

NullvisjonenNullvisjonen
Opphavsmann: Vegdirektoratet
 

 

Bussulykke Trafikkulykke med kollektivtransport.
Opphavsmann: Knut Strøm
 

Nullvisjonen

Et høyt antall biler fører med seg både trafikkulykker og miljøulemper. Myndighetene arbeider ut fra en nullvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet. Nullvisjonen er definert slik: 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken.

Nullvisjonen handler om

  • å arbeide for unngå trafikkulykker med alvorlige konsekvenser
  • å sikre et akseptabelt risikonivå i veitrafikken


I arbeidet med å redusere risikoen definerer myndighetene risiko slik:

Ulykkesrisiko = sannsynlighet for ulykke x konsekvens av ulykke

Sannsynligheten for ulykke henger sammen med forhold ved

  • føreren (trøtthet, årvåkenhet, konsentrasjon, distraksjon, erfaring m.m.)
  • kjøretøyets tekniske stand (bremser, dekk m.m.)
  • friksjonen mellom kjøretøyets hjul og veibanen (været – liten friksjon ved is på veien, bedre friksjon på tørt sommerføre)
  • veibanen (svinger, helning, sikt)
  • trafikkmiljøet (oversiktlig, uoversiktlig)

Konsekvensen av en ulykke henger sammen med den samlede bevegelsesenergien som er involvert i ulykken.

Denne avhenger igjen av kjøretøyets masse og hastighet               (bevegelsesenergi = ½ x masse x hastighet2). Dette er det samme du lærte under føreropplæringen – om du dobler hastigheten, firedobler du bremselengden. Du firedobler imidlertid også bevegelsesenergien, og dermed konsekvensene av en ulykke.

I arbeidet for å øke sikkerheten på vei iverksetter myndighetene en lang rekke tiltak for å redusere sannsynligheten for uhell og alvorlighetsgraden ved uhell. Effekten av disse tiltakene har vært at antallet trafikkulykker har gått ned, og fortsetter å gå ned. Sammenlignet med året 2001 utgjør for eksempel antall drepte i 2010 cirka 76 prosent av antall drepte i 2001, se figur nedenfor.

Drepte/skadde i trafikken Prosentvis endring i ulykkestall fra 2001 til 2010.
Opphavsmann: Statistisk Sentralbyrå