Fagstoff

Europeisk samferdselspolitikk

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 23.11.2017
Havnelageret i Oslo

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge EUs samferdselspolitikk. I dette avsnittet får du et innblikk i denne politikken.

EU-flagget. Foto.EU-flagget.

 

Lyntog«Eurostar»-tunnelen stod ferdig i 1998. 

EUs indre marked ble etablert i 1994. Ett av målene med unionen var å legge til rette for fri bevegelse av varer mellom medlemslandene. For at dette skulle bli mulig, startet EU med å bygge ut motorveier både internt i medlemslandene og mellom medlemslandene.

Dette pågikk i stor skala gjennom TEN-prosjektene (Trans-European Network) det første tiåret etter at unionen ble etablert. Et resultat av den europeiske samferdselspolitikken i denne perioden var at den skandinaviske halvøya (Sverige og Norge med til sammen cirka 14 millioner mennesker) ble knyttet til det europeiske kontinentet gjennom Øresundsbroen i 2001.
Et annet resultat var «Eurostar»-tunnelen, som stod ferdig i 1998 og knyttet Storbritannia (med cirka 60 millioner mennesker) til resten av Europa.

Etterspørselen etter transport har utviklet seg i Europa på samme måte som i Norge. Vi er bare fem millioner mennesker fordelt på et stort areal. Mange steder i Europa bor det like mange mennesker som i hele Norge på et mye mindre areal. Dette fører til at Europa opplever dårlig framkommelighet, mange trafikkulykker og store miljøproblemer i mange tettbefolkede regioner. EUs samferdselspolitikk blir derfor lik vår egen. Det dreier seg om å sikre framkommeligheten, redusere risikoen for trafikkulykker og redusere miljøulempene som motorisert ferdsel fører med seg.