Fagstoff

Norsk samferdselspolitikk

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

I dette avsnittet tar vi for oss de overordnede målene for norsk samferdselspolitikk. Det dreier seg om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Norsk samferdselspolitikk dreier seg i dag i all hovedsak om å oppfylle sektorens overordnede mål, som er å

  • sikre framkommelighet
  • redusere trafikkulykker
  • redusere miljøulemper

Politikerne begynner nå å bli klar over at det ikke er mulig å dekke etterspørselen etter transport ved å tilrettelegge for ubegrenset bruk av bil i de største byene. I områder med lav
befolkningstetthet er problemene små – og i områder med høy befolkningstetthet er problemene tilsvarende store.

FlerfeltsveUtfordringene er størst i de store byene.
Fotograf: Olav Olsen
 

Pressproblemer i byene

Problemene er størst i hovedstaden. Oslo forventes å vokse med rundt 250 000 mennesker i løpet av de neste 20 årene. Dette tilsvarer omtrent befolkningsmengden i hele Nordland fylke.

Framkommeligheten kan ikke sikres gjennom å bygge ut veinettet. Regnestykket er enkelt. Et kjørefelt har en kapasitet på cirka 1200 biler per time. (1 time = 60 minutter à 60 sekunder = 3600 sekunder). 3 sekunders avstand mellom hver bil gir maksimalt 1200 biler per time. Slippes det flere enn 1200 biler inn i et kjørefelt per time, går hele trafikken i stå.

Se for deg at de nye innflytterne til Oslo bruker bil til og fra jobb. Hvor mange nye kjørefelt må vi da bygge ut i Oslo de neste 20 årene for å avvikle den forventede økte trafikken?

Regnestykke

Vi går ut fra at 250 000 nye personer bosetter seg i Oslo de neste 20 årene, og at 40 prosent av dem er yrkesaktive. De yrkesaktive reiser til og fra jobb i hver sin bil i rushperiodene om morgenen og ettermiddagen. Allerede i dag er kapasiteten på det eksisterende veinettet fullt utnyttet i rushperiodene.

Antall innflyttere:                                                                          250 000

Antall som skal reise samtidig på jobb og bruker bil (40 %):       100 000

Kapasitet per kjørefelt per time i rushtrafikk:                               1200 biler per time

 

Antall nye kjørefelt som må bygges for å avvikle den økte trafikken i rushperiodene med veitransport:

100 000 : 1200 = 83

Å bygge ut 83 nye kjørefelt i Oslo i løpet av de neste 20 årene er ikke mulig. Derfor ser politikerne etter alternative løsninger. Hvilken løsning ville du ha valgt om du måtte løse dette problemet?


Oppgaver