Fagstoff

Transport- og logistikkbransjens grunnelementer

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

I dette avsnittet lærer du om nettverkene vi trenger for person- og godstransport og formidling av informasjon. Utbyggingene av nettverkene er kostbare og blir som regel finansiert med offentlige midler ut fra politiske prioriteringer. Derfor vil du også lære litt om hvordan samferdselspolitikken har utviklet seg.

Oslo sentralbanestasjon er et viktig knutepunktOslo Sentralbanestasjon er et viktig koblingspunkt.
Opphavsmann: Svein Grønvold
  
 Nasjonal transportplanNasjonal transportplan.
Opphavsmann: Vegdirektoratet
 

Nettverk

De fysiske nettverkene består av

  • et veinett
  • et jernbanenett
  • et flyplassnett
  • et havnenett
  • et rørtransportnett for olje og gass

 

Nettene for formidling av informasjon består av

  • jordbundne linje- eller kabelnett
  • trådløse nett bygd opp rundt ulike basestasjoner

 

Nettverkene er koblet til hverandre, og derfor er også kapasiteten i koblingspunktene viktig. Myndighetene forsøker å styre investeringene i transportnettverkene gjennom Nasjonal transportplan (NTP). NTP har en planhorisont på 10 år, men revideres hvert fjerde år. For tiden gjelder NTP for 2010–2019. Arbeidet med å revidere planen er i gang, og neste NTP vil gjelde for 2014–2023.

Et robust nasjonalt transportnett

Norge trenger et sammenhengende, kapasitetssterkt og robust nasjonalt transportnett for å redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet. Nettet er av vital og
økende betydning for næringslivets transporter og mobiliteten til befolkningen. Vareflyten krever logistikkløsninger som i økende grad forutsetter pålitelig infrastruktur. Personreiser
øker i lengde, spesielt forretnings- og feriereiser. Gode kommunikasjoner og nettverk er svært viktig for næringslivet og utvikling av arbeidsplasser. Næringslivet blir stadig mer globalisert. For at norsk næringsliv skal kunne ta del i denne utviklingen, må transportnettene innenriks og til og fra utlandet styrkes.

(Kilde: NTP 2010–2019)

Oppgaver

Aktuelt stoff