Fagstoff

Normer for aktsomhet i trafikken

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Når du ferdes i trafikken i arbeidssammenheng, representerer du bedriften din gjennom måten du opptrer på i trafikken. Her repeterer vi trafikkens grunnregler fra føreropplæringen. 

 

§ 3 Grunnregler for trafikk

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 

 

I trafikkenI trafikken
Opphavsmann: MAN

Måten en yrkessjåfør opptrer på i trafikken, har mye å si for hvordan omgivelsene reagerer. Samfunnet forventer at vi opptrer hensynsfullt og aktsomt i trafikken, og har valgt å lovfeste denne regelen i veitrafikkloven. Ordlyden er vist i margen.