Fagstoff

Normer for ærlighet

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

All næringsvirksomhet er basert på tillit mellom partene. Her lærer du hva som kan bli konsekvensene dersom noen prøver å misbruke et tillitsforhold til egen vinning.

§ 33 

«Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende.»

 

 

ForretningskvinneEn forretningskvinne 

Transport- og logistikkbedrifter er helt avhengige av å bli oppfattet som redelige bedrifter – ellers får de ikke oppdrag. Redelig opptreden i forretningsforhold er så viktig for samfunnet at myndighetene har valgt å lovregulere plikten til å opptre redelig gjennom avtaleloven. Regelen fra 1918 er gjengitt ved siden av.

Regelen er ikke så lett å forstå, men et eksempel kan kanskje hjelpe:
 
Ragnar driver en godstransportbedrift. En dag selger han en gammel bil til Frank. Ragnar vet at bilen har store mangler, men han sier ikke noe om det til Frank. Frank betaler for bilen, som han tror er feilfri. I dette tilfellet opptrer Ragnar uredelig overfor Frank ved å ikke opplyse om feilene. Konsekvensen blir at Frank kan kreve å få avtalen hevet.

Du skal ikke bare opptre redelig og lojalt overfor kunder, men også overfor arbeidsgiveren din. Det kan for eksempel bety at du ikke skal bruke stillingen din til å skaffe deg private fordeler. Her er det ofte vanskelig å se hvor grensen går. Mange arbeidsgivere har derfor laget skriftlige regler som de kaller etiske retningslinjer, der de trekker opp grensene for hva som er akseptabelt i konkrete situasjoner.
 
Marianne arbeider som innkjøpssjef i en grossistbedrift. Hun har flere innkjøpere under seg og har utarbeidet etiske retningslinjer som innkjøperne må forholde seg til. Se nedenfor.

Etisk retningslinje for innkjøpere:

«Vi skal alltid opptre upartisk og rettferdig overfor våre leverandører. Ingen kan kreve eller motta personlige gjenytelser fra leverandørene. Du skal si nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler knyttet til arbeidsforholdet ditt.»