Fagstoff

Genetisk variasjon

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 25.09.2017
DNA-fingeravtrykk

Ingen individ i en populasjon er genetisk helt like. Unntak er eneggede tvillinger og arter som formerer seg ukjønnet og danner kloner. Hos arter med kjønnet formering er det større grad av genutveksling innen en populasjon enn mellom populasjoner. En populasjon deler et felles genbasseng som er summen av alle gener og alleler i populasjonen.

Tvillinger ansikt til ansikt.Eneggede tvillinger har den samme genetiske utrustning, men de kan ha aktivert ulike gener.  

 

Ulike former for kromosommutasjoner. Illustrasjon.Kromosommutasjoner 

 

To hvite sauer.Sauer med fenotyp hvit pels og genotypene AA (homozygot) og Aa (heterozygot). 

 

Frosker som parrer seg.Kjønnet formering gir genetisk variasjon siden det medfører nye kombinasjoner av gener.

Gener og alleler

Et gen er en del av DNA som koder for et protein. Ulike utgaver av et gen kalles alleler og kan gi proteiner med litt ulike egenskaper. De fleste arter har to sett av hvert kromosom (diploide), der det ene er arvet fra far og det andre fra mor.
Begrepsforklaringer  

Genotype og fenotype

Summen av alle gener og alleler utgjør individets genotype. Ikke alle gener og alleler i et individ kommer til uttrykk som synlige egenskaper. Noen gener kan slås av og på avhengig av utviklingsstadium eller utløsende miljøfaktorer. Andre alleler er skjult fordi de er recessive. De synlige egenskapene hos en organisme kalles fenotypen og er et resultat av både gener og miljø.

Kilder til genetisk variasjon

Ny genetisk variasjon oppstår gjennom mutasjoner, overkryssing og kjønnet formering. 

Endringer i allelfrekvenser i en populasjon over tid skjer også når individer forflytter seg og bringer alleler inn til eller ut fra en populasjon (genmigrasjon). Tilfeldige hendelser i en populasjon (genetisk drift) kan også påvirke allelfrekvensene. Et snøras kan slå ut et individ som helt tilfeldig bærer et sjeldent allel. Slike hendelser har størst effekt i små populasjoner.